image

عروس دريايى قلاب بافى

image

بافت هاى مورد نياز

شلال يا كوك

پايه كوتاه

پايه بلند يا دوبل

پايه نيم دوبل

بافتن دو دانه باهم ( كم كردن دانه)

بافتن دو پايه در يك پايه ( اضافه كردن)

دستور بافت:

بدنه:

رج ١: با ٨ پايه كوتاه يك حلقه طلايى بزنيد. دانه آخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج ٢: يك زنجيره بزنيد. در هر كدام از دانه هاى رج قبل دو پايه كوتاه بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. حالا ١٦ دانه داريد

رج سوم: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٢٤ دانه داريد

رج٤: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٢دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٣٢ دانه داريد

رج ٥: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هركدام از سه دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٤٠ دانه داريد

رج ٦:  يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٤دانه بعد بزنيد. ٢پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٤٨ دانه داريد

رج ٧ و ٨: يك زنجيره بزنيد. يك پايه كوتاه در هركدام از دانه ها بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. ٤٨ دانه داريم

رج ٩: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هركدام از ٥ دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٥٦ دانه داريد

رج ١٠ تا ١٤:  يك زنجيره بزنيد. يك پايه كوتاه در هركدام از دانه ها بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. ٥٦ دانه داريم

رج ١٥: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٢ دانه بعد بزنيد. دو دانه را باهم ببافيد. يك پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد. دو دانه را باهم ببافيد. قسمت بين * را تا انتهاى رج تكرار كنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد

كور كنيد و انتهاى نخ را بين بافت ها مخفى كنيد

قسمت زيرين عروس دريايى

رج ١: با ٨ پايه كوتاه يك حلقه طلايى بزنيد. دانه آخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج ٢: يك زنجيره بزنيد. در هر كدام از دانه هاى رج قبل دو پايه كوتاه بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. حالا ١٦ دانه داريد

رج سوم: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٢٤ دانه داريد

رج٤: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٢دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٣٢ دانه داريد

رج ٥: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هركدام از سه دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٤٠ دانه داريد

كور كنيد و ادامه نخ را بلند بگذاريد كه بعدا به قسمت بالايي بدوزيد.

رشته ها

٤٠-٥٠-٦٠ زنجيره بزنيد. رج بعد داخل هركدام از دانه ها ٢ يا ٣ تا پايه كوتاه يا نيم دوبل يا پايه بلند بزنيد. چندين رشته با تعداد دانه هاى متفاوت ببافيد

اتصال

رشته ها را به قسمت زيرين عروس دريايى متصل كنيد. بدنه را به اين قسمت بدوزيد. مى توانيد داخل آن را نيز پر كنيد

image

image

image

image

آموزشى براى تمام پاپوش هاى قلاب بافى

image

_

آموزش بافت پاپوش رو بارها براتون گذاشته م اين پست يه دستور كلى در مورد بافت پاپوش هاى قلاب بافى هست. در واقع شما با اين دستور هر پاپوشى كه خواسته باشيد ميتونيد ببافيد

در صورتى كه عكس ها رو نميتونيد ببينيد به اين لينك مراجعه كنيد

آموزش کلی برای تمام پاپوش ها

 

کفی کفش
به تعداد مورد نیاز زنجیره بزنید
برای اینکه بدونید از اول چند تا زنجیره ببافید عرض کفش رو از طول اون کم میکنید به اون تعدادی که میمونه زنجیره میزنید. یعنی اگر 12 – 5 بشه میشه 7 سانت. شما انقدر زنجیره میزنید تا بشه هفت سانت.ا

دو زنجیره بزنید. یک بافت پایه بلند بزنید. سه پایه بلند دیگر در همان دانه بزنید. می شود 5 دانه در یک دانه قسمت سمت چپ عکس که با خط های آبی کم رنگ مشخص شده
در تمام دانه ها به جز آخرین دانه هر کدام یک پایه بلند بزنید. در دانه اخر هفت بافت پایه بلند تایی بزنید. با بنفش کمرنگ مشخص شده
بافت را به همان صورت ادامه دهید. به این صورت هر دو طرف زنجیره بافته میشود. دانه ی اخر را با شلال یا بخیه به زنجیره دوم متصل کنید.
رج دوم: بافت را به این صورت ادامه دهید. دو زنجیره بزنید.
در همان دانه دو پایه بلند بزنید. در دانه بعد سه پایه بلند. در دانه ی بعد دو پایه بلند. در باقی دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. با آبی پر رنگ مشخص شده. تا به دانه های هفت تایی که در یک دانه بافته بودید برسید. یعنی دانه های بنفش کمرنگ این دانه ها را به این صورت ببافید. در دانه ی اول یک پایه بلند. در دانه ی دوم و سوم هر کدام دو پایه بلند در دانه ی چهارم سه پایه بلند. در دانه ی پنجم و ششم هر کدام دو پایه بلند در دانه ی هفتم یک پایه بلند. با بنفش پر رنگ مشخص شده .ا
در باقی دانه ها یک پایه بلند ببافید. دانه ی اخر را با شلال به زنجیره ها متصل کنید
رج سوم: دو زنجیره بزنید. در هشت دانه ی بعد ( دانه های آبی پررنگ) یکی در میان یک دانه اضافه کنید. یعنی یک دانه ببافید در دانه ی بعد دوتا پایه بلند بزنید. بقیه ی دانه ها را هر کدام یک پایه بزنید تا به قسمت بنفش پر رنگ برسید این دانه را هم مانند قسمت آبی پر رنگ میبافیم. یعنی یکی در میون دو دانه در یک دانه میبافیم
تصویر زیر بدست می آید
DSC08872
اگر میخواهید مثل کتونی زیر قسمت پایین کفش لبه دار و مشخص باشه یک ردیف شلال (کور کردن ) ببافید با رنگ سفید. این رج برای کفشتون لبه محکم ایجاد میکنه(آموزش بافت شلال توی قسمت آموزش هست)ا
DSC08888
اما اگر میخواین مثل کفش زیر لبه ی کفش گرد بیاد بالا و صاف نباشه رج شلال رو نزنید
DSC08290

برای قسمت روی کفش رج اول: دو زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید
رج دوم: در دو دانه ی اول پایه بلند بزنید. به قسمت جلوی کفش که رسیدید یعنی قسمتی که توی تصویر شماره یک با رنگ قرمز مشخص شده هر دو دانه که بافتید یکی کم کنید یعنی دانه ی سوم و چهارم را باهم ببافید. بعد از قسمت قرمز باقی دانه ها را هر کدام یک پایه بلند ببافید دانه ی اخر را با شلال به زنجیره ها متصل کنید
رج سوم: دو پایه بلند بزنید. به قسمت جلوی کفش که رسیدید یعنی قسمتی که توی تصویر شماره یک با رنگ قرمز مشخص شده هر یک دانه که بافتید یکی کم کنید یعنی یک دانه ببافید دو دانه ی بعد را باهم ببافید. بعد از قسمت قرمز باقی دانه ها را هر کدام یک پایه بلند ببافید دانه ی اخر را با شلال به زنجیره ها متصل کنید
رج چهارم: دو پایه بلند بزنید. به قسمت جلوی کفش که رسیدید دو تا دوتا دانه ها را باهم ببافید. بعد از قسمت قرمز باقی دانه ها را هر کدام یک پایه بلند ببافید دانه ی اخر را با شلال به زنجیره ها متصل کنید کور کنید. اگر ارتفاع کفشتان کم است میتوانید رج چهارم را تکرار کنید.ا
اگر نختان خیلی نازک است و احتیاج به رج های زیادی دارید رج دوم را دو تا در میان کم نکنید بلکه به نسبت رج هایی که نیاز دارید سه یا چهار یا پنج رج در میان کم کردن را شروع کنید. و به ترتیب به سمت بالا که میروید کمتر کنید
حالا هر کفش یا پاپوشی تزیین یا شکل خاص خودش را دارد می تواند گل باشد می تواند پاپیون باشد. آموزش پایپون رو قبلا داده م. گل هم قبلا داده م. میتونید از اونها استفاده کنید یا از گل هایی که خودتون بلد هستید.
برای صورت حیوانات باید یک دایره ببافید. که آموزش اون رو هم بارها گذاشته م. یک حلقه ی طلایی میزنید. به ترتیب رج اول در هر کدام دو تا پایه میزنید. در رج بعد یکی در میان در هر کدام دو پایه. رج بعد سه تا در میان. همین طور تا اخر. اگر بافت دقیقش رو میخواین به بافت کلاه ها مراجعه کنید شیر و خرس و پو به این صورت بافته شده گوش هایشان هم فقط یه حلقه ی طلایی هست که بعدا به سر دوخته شده.
صورت قورباغه بالا مثل کفی کفش بافته شده. رج اول که بافته شد رج سوم فقط یک طرف بافته میشه و به قسمت وسط هفت تایی ها که رسید دیگه بافت رو ادامه نداده و کور کرده و اینکه رج سوم رو پایه کوتاه بافته
صورت کیتی مثل قورباغه بافته شده با این تفاوت که پایه ها کوتاه هست و تعداد رج های بیشتری بافته شده

29-1

پادری بافتنی

بافت این پادری از هرچیزی که فکرش رو بکنید ساده تره.

به اندازه عرضی که مدنظرتون هست. دونه سر بندازید. و همه رج ها را از رو ببافید. یعنی وقتی یک رج را رو بافتید رج بعدی را زیر می بینید اما باز هم باید رو ببافید. آموزشش رو قبلا براتون گذاشته م.

سعی کنید نخی که انتخاب میکنید ضخیم و سایز میل بافتنی تون هم زیاد باشه. اگر میخواین خلاقیت نشون بدید میتونید پارچه ای را به صورت نوار باریکی بلندی ببرید و با اون ببافید.

در نهایت ریشه های کار را با قلاب به پادری متصل کنید.

29-1

9arcadeEdge

لبه های قلاب بافی Arcade Edge

بافت این کار خیلی ساده ست. میتونید برای لبه های کار هاتون استفاده کنید. فرقی نمیکنه روی بافت قلاب بافی باشه یا بافتنی یا حتی پارچه

9arcadeEdge

به اندازه که میخواین زنجیره بزنید اما زنجیره هاتون مضربی از 6 به علاوه 3 باشه. یعنی مثلا 2 ضربدر 6 میشه 12 به علاوه 3 میشه 15.
3ضربدر 6 میشه 18 و به علاوه 3 میشه 21.
رج 1: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در تمام دانه های بعد بزنید
رج 2: یک زنجیره بزنید. دو پایه کوتاه بزنید. * سه زنجیره بزنید. 3 دانه را جا بیندازید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. یعنی هی سه زنجیره بزنید سه دانه جا بیندازید.
رج سوم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه بزنید.* 5 پایه بلند در فاصله ی سه زنجیره ای رج قبل بزنید (یعنی اون سه زنجیره هایی که میزدید و سه تا جا مینداختید. الان انگار یه سوراخ شده. در آن سوراخ ها) یک دانه جا بیندازید. یک پایه کوتاه بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید.
کور کنید
139767

ایده هایی برای بافت با انگشت

دوستان عزیزی که در مورد کاربرد بافتنی با انگشت پرسیده بودند. این هم یه چند تا ایده برای شما عزیزان.
البته باید حتما ذکر کنم که درسته که اسم سایت روی عکس ها خورده ولی این کارها رو من نبافتم. فقط ایده هستند.
finger-knitted-scarf-tutorial jingling-finger-knit-door-drape how-to-finger-knit 1 sss139767
به بچه ها تون این روش رو یاد بدید و بذارید از کارهای خودشون لذت ببرن
DSC01212

آموزش بافتنی با دست

بعد از کلی مدل های بافت با میل بافتنی بد نیست حالا بریم سراغ آموزش بافتنی با دست یا بافتنی با انگشت. که این روزا هم کم و بیش دور و بر خودمون می بینیم.
راستش من که خودم همیشه نگران بودم که اگر نتونم این روش رو یاد بگیرم چقدر بده ولی از اونجایی که کار نشد نداره بالاخره رفتم سمتش و سریعتر از اون چیزی که فکر میکردم به هدفم رسیدم. یعنی در عرض نیم ساعت هم مدل بافتش رو یاد گرفتم و هم یه شال گردن بافتم.
مثل همیشه مدل بافت خیلی ساده ست فقط مرحله به مرحله با عکس ها پیش برید .
مواد لازم: 4 عدد انگشت دست و یک کلاف کاموا
و مهم تر از همه اینکه از نخ ضخیم استفاده کنید. چون اگر از نخ نازک استفاده کنید همون اول از بافتن دلسرد میشید چون فکر میکنید بافتتون با عکس فرق میکنه و اشتباه هست.
1- با نخ یک حلقه بزنید و دور انگشت شصتتون بندازید
DSC01194
2- نخ رو پشت انگشت اول (انگشت نزدیک به شصت) ببرید
DSC01195
3- نخ رو جلوی انگشت دوم ببرید. به همین صورت پشت انگشت سوم و جلوی انگشت چهارم. مانند تصویر زیر
DSC01196
4- حالا میخوایم همین مسیر رو برگردیم. پس نخ رو پشت انگشت چهارم (انگشت کوچک) و جلوی انگشت سوم
DSC01197
5- پشت انگشت دوم و جلوی انگشت اول می بریم.
DSC01198
6- تا اینجا یه دور رفت و برگشت دور انگشتان رو داشتیم. حالا یک بار دیگه همین کار رو تکرار میکنیم. تصویر زیر به دست میاد.
DSC01201
7- حالا نخ های پایینی رو می گیریم و از داخل انگشت ها خارج می کنیم. به تصویر های زیر نگاه کنید.
نخ پایینی رو می گیریم
DSC01177به سمت بالا می کشیم
DSC01178
و از بالای انگشت رد می کنیم و نخ را ول می کنیم
DSC01179
همین طور برای انگشت های بعدی.
DSC01169
حالا همان مسیر قبل رو تکرار میکنیم یعنی نخ رو پشت و جلوی انگشتان ببرید
DSC01201
و باز مثل قبل دونه های پایینی رو از انگشت در بیارید
DSC01179
و همینطور الی آخر. به همین سادگی
بعد از بافت چند رج سر نخ که به شصت وصل هست رو می تونید آزاد کنید.
DSC01192وقتی شما بافت رو انجام میدید مثل سمت چپ تصویر بالا میشه.
وقتی انتهای کار رو بکشید مثل قسمت سمت راست تصویر بالا یا مثل تصویر پایین به حالت طنابی در میاد.
DSC01212
DSC002481

کلاه و شال گردن نوزادی

DSC00248
 بافت این ست نوزادی شاید کمتر از دو ساعت زمان ببره.
ضخامت نخ: متوسط   سایز قلاب : 5    سایز میل 4
شال گردن :
بافتنی هست. یکی زیر یکی رو. عرضش ده سانت هست. طولش هم 80 سانت هست.
کلاه:
قلاب بافی هست.  بافت پایه بلند
با یک حلقه طلایی شش تایی شروع میشه.
رج اول: 3 تا زنجیره میزنیم. توی همون دونه اول یک پایه بلند میزنیم. بعد توی دونه های باقیمانده 2 تا پایه بلند میبافیم. انتهای کار رو با شلال یا بخیه به سومین زنجیره وصل می کنیم.
رج دوم: تا زنجیره میزنیم. توی همون دونه اول یک پایه بلند میزنیم.  توی دونه بعدی یک پایه بلند میزنیم. توی دونه سوم 2 تا پایه بلند میبافیم. به همین صورت تا انتهای رج یکی در میون توی دونه ها دو تا پایه بلند میزنیم. انتهای کار رو با شلال یا بخیه به سومین زنجیره وصل می کنیم.
رج سوم: دو تا در میون توی دونه ها دو تا پایه بلند میزنیم
رج چهارم: سه تا در میون توی دونه ها دو تا پایه بلند میزنیم
اگر قطر کلاه به اندازه دلخواه رسیده. اینجا 11 هست. دیگه بقیه رج ها توی تمام دونه ها یه پایه بلند میزنیم. وقتی ارتفاع کلاه به اندازه مناسب رسید اینجا 18 سانت هست. کور میکنیم.
* من مدل بافت رو خیلی خلاصه توضیح دادم. اگر دوستان متوجه نشدند لطفا مراجعه کنید به منوی بالای صفحه بخش آموزش قلاب بافی, بخش  یک آموزش برای تمام کلاه های قلاب بافی
* این اندازه کوچک ترین اندازه کلاه و شال گردن و کفش برای نوزاد تازه متولد شده هست.
کفش:
قلاب بافی بافت پایه بلند
آموزش کفش رو قبلا براتون گذاشته م. شما عرض پای کودک رو از طولش کم میکنید. مثلا 4-10 میشه 6 سانت. به اندازه 6 سانت زنجیره می زنید. توی دونه اول دو تا زنجیره بزنید. 4 تا پایه بلند بزنید. توی دونه های بعدی هر کدام یک پایه بلند بزنید. توی اخرین دونه 7 تا پایه بلند بزنید. طرف دیگر زنجیره ها رو هم به همین صورت ببافید. به 5 تا دونه سر زنجیره ها که رسیدید انتهای کار رو به ابتدای کار متصل کنید
رج دوم: 2 تا زنجیره بزنید. توی دونه دوم دو تا پایه بلند بزنید. توی دونه سوم سه تا پایه بلند بزنید. توی دونه چهارم دو تا پایه بلند. و توی باقی دونه ها یک پایه بلند. تا برسید به بخش 7 تایی. توی دونه اول یک پایه بلند. توی دونه دوم و سوم هر کدوم دو تا پایه بلند توی دونه چهارم سه تا پایه بلند. توی دونه پنجم و ششم هر کدوم دو تا پایه بلند. و توی دونه هفتم تا انتهای کار هر کدوم یه پایه بلند. ابتدا و انتهای کار رو به هم متصل کنید.
رج بعد توی تمام دونه ها یک پایه بلند بزنید.
رج بعد توی تمام دونه ها یک پایه بلند بزنید اما شش تا دونه قسمت جلوی کفش رو  دو تا دوتا باهم ببافید. یعنی شش تا دونه ای که جلو کفش قرار داره رو انتخاب کنید و دو تا دوتا باهم ببافید. مدل کم کردن در قلاب بافی
رج بعد توی همه دونه ها یک پایه بلند بزنید. اون سه تا دونه که از دو تایی بافتن شش تا دونه به دست اومده بود رو هر سه تاش رو باهم ببافید. بقیه دونه ها رو هر کدوم یک پایه بلند ببافید کور کنید
* این مدل رو هم خلاصه توضیح داده م. توضیحات کامل رو میتونید از همون قسمت قلاب بافی آموزش بافت پاپوش چک بفرمایید.
گل ها با دستگاه موتیف ساز ساخته شده
DSC00250
il_570xN.595437702_8agc

سفره هفت سین قلاب بافی

سلام به همه دوستان

سال نو پیشاپیش مبارک. از شما پوزش میخوام بابت مشکلی که این چند روز توی سایت ایجاد شده بود.

این هم بز قلاب بافی

آموزش این مدل رو قبلا توضیح داده م. مثل عروسک های دیگه هست.

با حلقه طلایی شروع میشه. یکی دو رج زیاد میشه بعد اگر صاف هست یعنی همون بافته شده اگر مدل باریک یا کوچیک شده یعنی دونه کم کرده و اگر بزرگ شده یعنی دونه اضافه کرده

میتونید یه سر به قسمت اسباب بازی ها بزنید. چند تا آموزش هست که راهنمایی تون میکنه.

این هم چند تا ایده برای سفره هفت سین


one_row_buttonhole_technique4

قدم به قدم بافتنی و قلاب بافی

سلام به همگی. خیلی عذر میخوام بابت تاخیر و اینکه جواب کامنت ها رو دیر دادم.

دوستانی که تازه کار بافتنی و قلاب بافی رو شروع کردند امیدوارم که این پست به دردتون بخوره.

اگر میخواین که یادگیری براتون ساده باشه بهترین کار اینه که قدم به قدم و از ساده به پیچیده پیش برید. پاسخ خیلی از سوالات شما توی همین صفحه ها هست میتونید مراجعه کنید و مشکلتون رو پیدا کنید.

توی قسمت بالای صفحه منویی هست به اسم آموزش قلاب بافی و بافتنی از پایه.

ماوس کامپیوتر رو روی اون نگه دارید  تقسیم شده به سه قسمت

 

آموزش قلاب بافی

 

اصول پایه در قلاب بافی (لطفا مرحله به مرحله بافت رو تمرین کنید)

زنجیره
پایه کوتاه
پایه نیم دوبل
پایه بلند
اضافه کردن
کم کردن دانه
نحوه اتصال انتها و ابتدای بافت با شلال
حلقه طلایی

 

یک آموزش برای تمام کلاه ها (یک راهنمای کلی برای تمام کلاه های قلاب بافی)

 

آموزش کلی برای تمام پاپوش ها (یک راهنمای کلی برای بافت تمام پاپوش های قلاب بافی)

 

ادامه‌ی خواندن

DSC00246

سارفون دخترانه با گلهای بهاری

دوستان عزیز سلام و با عرض پوزش به خاطر تاخیر های فراون.

یه آموزش خیلی ساده دارم براتون

ضخامت نخ نازک نزدیک به متوسط هست.

سایز قلاب 4

بافت به کار رفته: پایه بلنداتصال با شلال یا بخیه یا کوک , بافت پفی

کاموای مورد نیاز: یک عدد

دور قفسه سینه رو اندازه بگیرید. من در اینجا مثلا در نظر میگیرم 60. (دوستان این اندازه ذهنی است و واقعی نیست)

نصف 60 سانت میشه 30 سانت.

پس انقدر زنجیره میزنم تا بشه 30 سانت.

رج اول: سه تا زنجیره میزنیم سه تا سه تا دونه ها رو پفی میبافیم. آموزش در این قسمت.

رج دوم:

سه تا زنجیره میزنم.توی سومین دانه از قلاب یک پایه بلند میزنم. در تمام دانه های بعد هم یک پایه بلند میزنم.

این رج را انقدر تکرار میکنم تا بلندی لباس به کمر برسه. جایی که میخواین دامن شروع بشه. میتونید بالا تنه کوتاه باشه و دامن از بالای کمر شروع بشه. میتونید بالا تنه رو بلند بگیرید و دامن از پایین کمر شروع بشه. کاملا سلیقه ای هست.

پشت لباس

رج اول: سه تا زنجیره میزنم.توی سومین دانه از قلاب یک پایه بلند میزنم. در تمام دانه های بعد هم یک پایه بلند میزنم.

این رج را انقدر تکرار میکنم تا بلندی لباس مثل اولی بشه

دو تا ازش ببافید که بشه پشت و جلوی کار

DSC00241

حالا قسمت جلو و پشت رو روی هم بذارید

DSC00242

و شروع کنید دور تا دور رو ببافید. انتهای رج رو با شلال به ابتدای رج متصل کنید که کار گرد بافته بشه.

رج بعد هر 4 تا دونه که بافتید توی دونه پنجم دو تا دونه ببافید. اینجوری یعنی هر 4 تا دونه که بافتید یه دونه اضافه میکنید. و باعث میشه دامن گشاد بشه.

دو تا رج معمولی ببافید.

رج بعدی هر 5 تا دونه که بافتید یکی اضافه کنید یعنی توی دونه ششم دو تا ببافید

دو رج معمولی ببافید

رج بعد هر 6 تا دونه که بافتید.

بقیه رج ها رو بدون اضافه کردن ید تا به سایزی که دوست دارید برسه. کوتاه یا بلند. سلیقه شماست

DSC00243

انتهای کار با نخ سبز یک رج ببافید

گلها رو روی کار نصب کنید.

بند لباس و هد بند.

6 زنجیره بزنید. در تمام رج ها یک پایه بلند ببافید تا به بلندی مورد نظر برسه. یعنی این رج شش تایی رو انقدر باید تکرار کنید تا بند به اندازه دور سر یا به اندازه از پشت کمر تا جلوی لباس برسه.

بلند ها رو به لباس متصل کنید.

روی هد بند هم گل متصل کنید. ساقه گلها رو با نخ و سوزن بدوزید.

DSC00246