آویز بالای تخت با طرح آب و هوا

 

 

DSC05586

خورشید:

یک حلقه طلایی بزنید.

رج اول:در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید

رج دوم:یک در میان 2 پایه کوتاه در بافت بزنید. یعنی یک پایه کوتاه 2 پایه کوتاه همین طور ادامه بدهید.

رج سوم:درهر کدام از 2 دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه سوم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج چهارم:درهر کدام از ۳ دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه چهارم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج پنجم:درهر کدام از ۴ دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه پنجم2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج ششم و هفتم: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هشتم: با رنگ نارنجی مانند رج شش ببافید.

رج نهم: در دانه اول *یک پایه کوتاه٫ یک پایه نیم دوبل٫ یک پایه دوبل (پایه بلند)٫ یک نیم دوبل و یک پایه کوتاه بزنید. دو دانه جا بیندازید در دانه سوم مانند دانه اول ببافید. همینطور تا انتها از ستاره تکرار کنید.

DSC05577

ابر سفید:

یک حلقه طلایی بزنید.

رج اول:در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید

رج دوم:یک در میان 2 پایه کوتاه در بافت بزنید. یعنی یک پایه کوتاه 2 پایه کوتاه همین طور ادامه بدهید.

رج سوم:درهر کدام از 2 دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه سوم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج چهارم:درهر کدام از ۳ دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه چهارم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج پنجم:درهر کدام از ۴ دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه پنجم2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.کور کنید.

ابر طوسی:

یک حلقه طلایی بزنید.

رج اول:در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید

رج دوم:یک در میان 2 پایه کوتاه در بافت بزنید. یعنی یک پایه کوتاه 2 پایه کوتاه همین طور ادامه بدهید.

رج سوم:درهر کدام از 2 دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه سوم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج چهارم: در ۸ دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. در دانه نهم به این صورت ببافید. یک نیم دوبل٫ یک دوبل یا پایه بلند٫ یک نیم دوبل. تا انتها در هرکدام یک پایه کوتاه بزنید. دانه هجدهم را مانند دانه نهم ببافید

رج پنجم: در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید اما سه پایه ی داخل دانه نهم و هجدهم رج قبل را به این صورت ببافید. یک پایه بلند در نیم دوبل ٫ سه پایه بلند در دوبل و یک پایه بلند در نیم دوبل. کور کنید


باران:

یک حلقه طلایی بزنید.

رج اول:در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید

رج دوم:یک در میان 2 پایه کوتاه در بافت بزنید. یعنی یک پایه کوتاه 2 پایه کوتاه همین طور ادامه بدهید.

رج سوم:درهر کدام از 2 دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه سوم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج چهارم:درهر کدام از ۳ دانه اول یک پایه کوتاه و در دانه چهارم 2 پایه کوتاه. همین طور ادامه بدهید.

رج پنجم و ششم: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هفتم: درهر کدام از دو دانه اول یک پایه کوتاه بزنید دانه سوم را جا بیندازید. این کار را تا انتها تکرار کنید.

رج هشتم: مانند رج پنجم

رج نهم: یکی در میان پایه کوتاه بزنید.

رج دهم: مانند رج پنجم

رج یازده: یک در میان پایه کوتاه بزنید

رج دوازده و سیزده: مانند رج پنجم

رج چهارده: یکی در میان ببافید تا کور شود.


رنگین کمان:

 برای رنگین کمان دو نوع بافت داریم. یکیش اونی هست که من بافتم یکیش هم یه روش بهتره!

روش اول: ۱۵ تا زنجیره بزنید. در دانه اول دو پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد یک پایه کوتاه در دانه هشتم سه پایه کوتاه و در دانه های بعد یک پایه کوتاه. در دانه آخر زنجیره دو پایه کوتاه بزنید.

با بافتن هر رج رنگ نخ را عوض کنید. تمام رج ها پایه کوتاه بافته می شود فقط دانه اول و آخر را دو پایه در یک پایه بزنید.

 یادتونه بچه بودیم از اینا درست میکردیم!! اگر یادتون نیست بگید من روشش رو براتون بنویسم.

DSC05581

زنجیره های بلندی بزنید و از بین چوب ها رد کنید و به شکل ها متصل کنید.

DSC05582

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *