کلاه هیولا کوچولو

DSC08694

Exif_JPEG_420

آموزش بافت:

سایز نخ: نازک (خیلی نازک نباشد)

سایز قلاب: 4 میلی متر

نوع بافت: پایه کوتاه

یک حلقه طلایی 6 تایی بزنید.

رج اول: در تمامی دانه ها دو پایه کوتاه بزنید. تعداد دانه ها می شود 12 تا.

رج دوم: *در دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. در دانه دوم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 18 دانه.

رج سوم: *در دانه اول و دوم یک پایه کوتاه بزنید. در دانه سوم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 24 دانه.

رج چهارم: *در دانه اول و دوم و سوم یک پایه کوتاه بزنید. در دانه چهارم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 30 دانه

رج پنجم: *در دانه اول و دوم و سوم و چهارم یک پایه کوتاه بزنید. در دانه پنجم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 36 دانه.

همانطور که می بینید به تعداد دانه هایی که زیر آن خط کشیده شده در هر رج یک دانه اضافه می شود. پس بافت بالا را ادامه می دهیم تا رج بیست و چهارم.

اگر سایز قلاب و نخ شما مانند مال من باشد تا اینجا قطر دایره شما 15 سانتی متر است. اگر می خواهید برای سن کمتر ببافید این قطر کمتر و برای سن بالاتر قطر بیشتر می شود. مثلا اگر برای خودتان می بافید قطر دایره 20 سانتی متر باشد.

رج بیست و پنجم: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج بیست و پنجم را انقدر تکرار کنید تا ارتفاع کلاه به 17 سانتی متر برسد. یا تا جایی که روی گوش کودک را بپوشاند.کور کنید.

برای قسمت روی گوش: قسمتی از کلاه را که روی گوش است بیست پایه کوتاه بزنید. رج را برگردید. یک دانه از ابتدا و انتهای رج کم کنید. این کار را در تمام رج ها تکرار کنید آنقدر که تعداد دانه شما به یک برسد. به اندازه 20 سانت برای بند کلاه زنجیره بزنید

Exif_JPEG_420

دور کلاه:

به اندازه بیست سانت زنجیره بزنید. با شلال یا بخیه یا کوک آن را به آخرین دانه روی گوش (که شروع زنجیره های زرشکی از آنجا بود) متصل کنید. در هر دانه یک پایه کوتاه بزنید. جلوی کلاه را که کامل پایه کوتاه زدید مجددا میرسید به  قسمت تیز قسمت روی گوش ( که زنجیره های زرشکی را شروع کردید) با خاکستری هم بیست سانت زنجیره بزنید.

Exif_JPEG_420

طرف دیگر کلاه را هم به همین صورت ببافید.

سه زنجیره ایجاد شده در هر طرف را باهم گیس باف ببافید.

چشم و دهان و دندان را با نخ بدوزید.

شاخ های هیولا:

یک حلقه طلایی 6 تایی بزنید.

رج اول: در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: در تمامی دانه ها دو پایه کوتاه بزنید. تعداد دانه ها می شود 12 تا.

رج سوم و چهارم: در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. کور کنید به کلاه بدوزید

  DSC08696

    Exif_JPEG_420

شال گردن روباه

DSC08045

کاموای نازک اجری ۲ عدد

مشکی و سفید یک عدد که البته کامل استفاده نمیشه و میتونید از کامواهای مونده از قبل استفاده کنید.

بافت های مورد نیاز: حلقه طلایی و پایه بلند و شلال یا بخیه . آمورش بافت ها در قسمت صفحه اصلی برچسب های مطالب بخش آموزش هست.

سایز قلاب ۴

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج یک:دو زنجیره بزنید.در همان دانه یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها دو پایه بلند بزنید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۱۲ دانه داریم

رج دوم: دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

عکس زیر انتهای یک رج هست که باید با شلال به زنجیره ها متصل شود.

DSC08024

رج سه : دو زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند در دانه دوم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. در دانه اخر یک پایه بلند بزنید( دانه دوم آن همان زنجیره هاست). دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۱۸ دانه داریم.

رج چهار: دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج پنج: دو زنجیره بزنید. در دانه اول و دوم هر کدام یک پایه بلند و  در دانه سوم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۲۴ دانه داریم.

رج شش:دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج هفت: دو زنجیره بزنید. در دانه اول و دوم  و سوم هرکدام یک پایه بلند و در دانه چهارم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۳۰دانه داریم.

رج هشت:دو زنجیره بزنید.  در دانه اول و دوم و سوم و چهارم هر کدام یک پایه بلند و در دانه پنجم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۳۶ دانه داریم.

رج نه :دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. رنگ نخ را عوض کنید.

DSC08036

رج ده:با نخ آجری ببافیددو زنجیره بزنید. در دانه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هر کدام یک پایه بلند و در دانه ششم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۴۲دانه داریم.

رج یازده:دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج دوازده:دو زنجیره بزنید. در شش دانه انول هر کدام یک پایه بلند و در دانه هفتم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۴۹ دانه داریم.

رج سیزده:دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

تا زمانی که شال گردن شما ۱۵۰ سانت بشود رج سیزده را تکرار کنید.

صورت

رج اول:دو زنجیره بزنید.  با رنگ اجری ۱۲ پایه بلند بزنید. تا انتهای رج بقیه دانه ها را با سفید ببافید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج دوم:دو زنجیره بزنید.  دانه اول را سفید ببافید. با رنگ اجری ۱۰ دانه ببافید. بقیه دانه ها را با سفید ببافید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج سوم:دو زنجیره بزنید.  دانه اول و دوم را سفید ببافید. با رنگ آجری ۸ دانه ببافید. بقیه دانه ها را با سفید به این صورت ببافید. یک دانه ببافید یک دانه جا بیندازید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج چهارم:دو زنجیره بزنید.  دانه اول و دوم و سوم را سفید ببافید. با رنگ آجری ۶دانه ببافید. بقیه دانه ها را با سفید ببافید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج پنج :دو زنجیره بزنید.  قسمت های اجری را با رنگ اجری و قسمت های سفید را با سفید ببافید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج شش:دو زنجیره بزنید. قسمت های اجری را با رنگ اجری و قسمت های سفید را با سفید ببافید. قسمت سفید هر چهار دانه که بافتید یک دانه جا بیندازید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج هفت:دو زنجیره بزنید. قسمت های اجری را با رنگ اجری و قسمت های سفید را با سفید ببافید.قسمت سفید هر چهار دانه که بافتید یک دانه جا بیندازید دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج هشت:دو زنجیره بزنید.  مانند رج قبل بافته میشود با این تفاوت که قسمت های اجری را با رنگ مشکی ببافید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج نه:دو زنجیره بزنید.  همه دانه ها را با رنگ مشکی ببافید. قسمتهایی که سفید بود و الان با رنگ مشکی می بافید یکی درمیان ببافید. یعنی یک دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج ده:دو زنجیره بزنید.  یک دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. تا کامل کور شود.

دست و پا:

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج اول:دو زنجیره بزنید.  در هر کدام از پایه ها دو پایه بلند بزنید.

رج دوم:دو زنجیره بزنید.  در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.

به اندازه ۲۵ سانت رج دو را تکرار کنید.

کور کنید و به بدن متصل کنید.

گوش

DSC08031

به دو روش میتونید گوش رو ببافید.

یکی اینکه قسمت اجری و مشکی رو جدا ببافید و بعد به هم متصل کنید.

دوم اینکه همه رو یکسره ببافید.

روش اول: با رنگ آجری

سه تا زنجیره بزنید.

رج اول: در دانه دوم از قلاب دو پایه کوتاه بزنید. در دانه بعد هم دو پایه کوتاه بزنید. ۴ دانه میشود.

رج دوم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دو دانه وسط هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۶ دانه میشود.

رج سوم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۸دانه میشود.

رج چهارم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۰ دانه میشود.

رج پنجم:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج ششم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۲ دانه میشود.

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هشتم:یک زنجیره بزنید.در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دانه دو و سه و چهار و پنج هر کدام یک پایه کوتاه بزنید.در دانه شش و هفت هر کدام دو پایه کوتاه بزنید. در دانه های هشت و نه و ده و یازده هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۶ دانه میشود.

رج نهم تا دوازده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج سیزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه دو و سه و چهار و پنج و شش یک پایه کوتاه بزنید. دانه هفت را جا بیندازید. در دانه هشت یک پایه کوتاه بزنید. دانه نه را جا بیندازید. در دانه  ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده یک پایه کوتاه بزنید. دانه پانزده را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید. میشود ۱۲ دانه

رج چهارده:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج پانزده: یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید.  دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.میشود ۱۰ دانه

رج شانزده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هفده و هجده و نوزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید. دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.

رج بیست: یک زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. دانه دوم را ببافید. دانه سوم را جا بیندازید. دانه چهارم را ببافید.

با رنگ مشکی مانند رنگ اجری بافته میشود با این تفاوت که از ابتدا به جای سه زنجیره دو زنجیره بزنید. تا رج پنج مانند رنگ اجری بافته میشود. رج پنج را سه بار دیگر تکرار کنید. رج پانزده تا بیست را ببافید. رج های بین رج ۵ تا پانزده را نبافید.

کور کنید. انتهای ان را نخ بلند جا بگذارید تا بعدا قسمت سیاه را با ان بدوزید

هر دو قسمت را به هم بدوزید. سپس به شال گردن متصل کنید.

بالش گاو

 DSC08570

بالش:

سایز قلاب 8

سایز نخ ضخیم

بافت: پایه بلند

به اندازه 30 سانتی متر زنجیره بزنید. 70 دانه

پانزده دانه اول را با قهوه ای پر رنگ, 40 دانه بعد را با قهوه ای کمرنگ و 15 دانه آخر را با قهوه ای پر رنگ ببافید.  برگردید

در این رج 14 دانه پررنگ و 42 دانه کمرنگ و 14 دانه پررنگ می بافیم. در رج های بعد هم به همین صورت بافته می شود. یعنی هر رج که می بافیم یک دانه از پررنگ های هر طرف را کمرنگ می بافیم.

پانزده رج که می بافیم تمام دانه ها با قهوه ای کمرنگ بافته می شود. 10 رج به همین صورت می بافیم.  

در پانزده رج بعد هر بار یک دانه از هر دو طرف را قهوه ای پررنگ می بافیم.تا جایی که تعداد دانه هایی که با قهوه ای پر رنگ بافته می شود به 15 تا برسد. در هر طرف. که لازمه آن این است که 15 رج ببافیم.

کار را کور می کنیم.

با میل بافتنی هم می توانید این قسمت را ببافید. کار را به پارچه بدوزید و داخل آن را پر کنید.

سر گاو:

با قهوه ای تیره ده  زنجیره بزنید.سه زنجیره بزنید(به عنوان دانه اول حساب می شود) در هشت دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر 5 پایه بلند بزنید. بافت را برنگردید بلکه آن را ادامه دهید و طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. در تمام دانه ها پایه بلند بزنید. در دانه آخر 5 پایه بلند بزنید دانه آخر را با بخیه یا شلال به سومین  زنجیره متصل کنید.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. در هشت دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون به مجموعه 5 تایی رج قبل رسیده اید . به این صورت ببافید ( یک پایه بلند, در دانه بعد دو پایه بلند, در دانه بعد سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند و در دانه پنجم یک پایه بلند). هشت دانه بعد را در هر کدام یک پایه بلند ببافید. به مجموعه 5 تایی می رسید به این صورت ببافید ( یک پایه بلند, در دانه بعد دو پایه بلند, در دانه بعد سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند و در دانه پنجم یک پایه بلند). دانه آخر را با بخیه به سومین زنجیره متصل کنید.

رج سوم: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا به دانه ای برسید که در آن دو پایه بلند زدید. در هر کدام از آنها دو پایه بلند بلند بزنید. اکنون به سه دانه ای که در یک دانه بافتید رسیده اید به این صورت ببافید: ( دوپایه بلند در دانه اول, سه  پایه بلند در دانه دوم و دو پایه بلند در دانه سوم). در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. در پایه بعد هم دو پایه بلند بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا برسید به جایی که دو پایه در یک دانه بافته اید. در هر کدام از آنها دو پایه بلند بلند بزنید. اکنون به سه دانه ای که در یک دانه بافتید رسیده اید به این صورت ببافید: ( دوپایه بلند در دانه اول, سه  پایه بلند در دانه دوم و دو پایه بلند در دانه سوم). در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به سومین زنجیره متصل کنید.

رج چهارم تا  نهم: سه زنجیره بزنید در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را به سومین زنجیره متصل کنید.

رج دهم: با قهوه ای روشن هر چهار دانه را که بافتید در دانه پنجم دو پایه بلند بزنید.

رج یازدهم: ده دانه جلوی صورت با قهوه ای روشن و باقی دانه ها قهوه ای تیره است. در تمامی دانه ها یک پایه بلند بزنید.

رج دوازدهم: هر پنج دانه را که بافتید در دانه ششم دو پایه بلند بزنید. از هر دو طرف یک دانه از قهوه ای تیره با قهوه ای کم رنگ بافته می شود. برای اینکه قسمت قهوه ای کمرنگ جلوی صورت بزرگ تر شود. در تمامی رج های بعد این کار را انجام دهید .

رج سیزدهم : هر شش دانه را که بافتید در دانه هفتم دو پایه بلند بزنید

رج چهاردهم :هر هفت دانه را که بافتید در دانه هشتم دو پایه بلند بزنید

رج پانزدهم: هر هشت دانه را که بافتید در دانه نهم دو پایه بلند بزنید

رج شانزدهم: هر هشت دانه را که بافتید در دانه نهم دو پایه بلند بزنید .

رج هفدهم:هر پنج دانه را که بافتید یک دانه را نبافید

رج هجدهم: مانند رج هفدهم بافته می شود.

 رج نوزدهم: هر چهار دانه را که بافتید یک دانه را نبافته جا بیندازید

رج بیستم: هر سه دانه را که بافتید یک دانه را جا بیندازید.

رج بیست و یکم: هر دو دانه را که بافتید یک دانه را جابیندازید

رج بیست و دوم : یکی در میان ببافید. این کار را انقدر تکرار کنید تا بسته شود. قبل از اینکه بسته شود داخل آن را پر کنید.

شاخ ها: با رنگ سفید

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج یک:دو زنجیره بزنید.در همان دانه یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها دو پایه بلند بزنید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۱۲ دانه داریم

رج دوم: دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

عکس زیر انتهای یک رج هست که باید با شلال به زنجیره ها متصل شود.

DSC08024

رج سه : دو زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند در دانه دوم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. در دانه اخر یک پایه بلند بزنید( دانه دوم آن همان زنجیره هاست). دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۱۸ دانه داریم.

رج چهار تا هفت: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.

 

گوش ها :

به دو روش میتونید گوش رو ببافید.

یکی اینکه قسمت کمرنگ و پر رنگ رو جدا ببافید و بعد به هم متصل کنید.

دوم اینکه همه رو یکسره ببافید.

روش اول: با قهوه ای پر رنگ

سه تا زنجیره بزنید.

رج اول: در دانه دوم از قلاب دو پایه کوتاه بزنید. در دانه بعد هم دو پایه کوتاه بزنید. ۴ دانه میشود.

رج دوم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دو دانه وسط هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۶ دانه میشود.

رج سوم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۸دانه میشود.

رج چهارم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۰ دانه میشود.

رج پنجم:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج ششم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۲ دانه میشود.

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هشتم:یک زنجیره بزنید.در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دانه دو و سه و چهار و پنج هر کدام یک پایه کوتاه بزنید.در دانه شش و هفت هر کدام دو پایه کوتاه بزنید. در دانه های هشت و نه و ده و یازده هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۶ دانه میشود.

رج نهم تا دوازده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج سیزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه دو و سه و چهار و پنج و شش یک پایه کوتاه بزنید. دانه هفت را جا بیندازید. در دانه هشت یک پایه کوتاه بزنید. دانه نه را جا بیندازید. در دانه  ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده یک پایه کوتاه بزنید. دانه پانزده را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید. میشود ۱۲ دانه

رج چهارده:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج پانزده: یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید.  دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.میشود ۱۰ دانه

رج شانزده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هفده و هجده و نوزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید. دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.

رج بیست: یک زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. دانه دوم را ببافید. دانه سوم را جا بیندازید. دانه چهارم را ببافید.

با قهوه ای کمرنگ مانند پر رنگ بافته میشود با این تفاوت که از ابتدا به جای سه زنجیره دو زنجیره بزنید. تا رج پنج مانند رنگ اجری بافته میشود. رج پنج را سه بار دیگر تکرار کنید. رج پانزده تا بیست را ببافید. رج های بین رج ۵ تا پانزده را نبافید.

کور کنید. انتهای ان را نخ بلند جا بگذارید تا بعدا قسمت سیاه را با ان بدوزید

هر دو قسمت را به هم بدوزید. سپس به شال گردن متصل کنید.

 

DSC08565

دو لبه بالش را دکمه بدوزید. و با 40 سانت زنجیره آن را به هم وصل کنید. هر وقت فرزند دلبندتون خواست بخوابه دکمه رو باز کنید تا بالش بشه و هر وقت که خواست بازی کنه دکمه رو ببندید تا از گاو سواری لذت ببره

DSC08568

روفرشی/ پاپوش قلاب بافی آبی

     DSC01812

روش بافت:

۲۷زنجیره بزنید.

۲ زنجیره اضافه تر بزنید

از خانه دوم شروع کنید و ۱۰ زنجیره را بافت نیم دوبل یا ساده بزنید.

۱۵ خانه بعدی را بافت دوبل یا پایه بلند بزنید.

به خانه آخر که رسیدید ۹ دانه پایه بلند در آن ببافید.

25112010231

از طرف دیگر زنجیره ها بازگردید. ۱۵ پایه بلند و ۱۰ نیم دوبل ببافید. به دانه ۱۱ که رسیدید در آن ۷ پایه بلند بزنید.

از این به بعد بافت شما پایه بلند است.

بافت را ادامه دهید به اولین دانه از سری ۹ تایی که رسیدید در آن یک پایه بلند بزنید در ۳ دانه بعدی در هر کدام ۲ بافت بزنید و در خانه پنجم ۳ بافت پایه بلند بزنید. به همین صورت برگردید یعنی ۳ خانه را در هر کدام دو پایه بلند بزنید و در دانه نهم یک پایه بلند .

بافت را ادامه دهید تا به مجموعه هفت تایی برسید.

DSC01809

دانه اول یک پایه بلند٫ دانه دوم و سوم دو پایه بلند در هر دانه ٫ دانه چهارم ۳ پایه بلند در بافت٫ دانه پنجم و ششم دو پایه بلند در هر دانه٫ دانه هفتم یک پایه بلند.

بافت را ادامه دهید. به قسمت ۹ تایی که  اکنون ۱۵ دانه شده اند که رسیدید اینبار یکی در میان ببافید. یعنی یکی یک پایه بلند در دانه٫ یکی دو پایه بلند. دانه هشتم را ۳ دانه در یک دانه ببافید و بقیه را مجدد یکی در میان. بعد از این ۷ دانه مجدد بافت را پایه بلند ادامه دهید تا به سری ۷ تایی که اکنون ۱۳ دانه هستند برسید. مانند قسمت ۹ تایی یکی درمیان یک پایه و دو پایه ببافید. دانه چهارم را ۳ بافت در یک دانه ببافید.

بافت را پایه بلند ادامه دهید . این بافت قسمت های ۷ تایی و ۹ تایی هیچ تفاوتی نمی کنند و در هر کدام یک بافت زده می شود. دو رج ببافید. تا پاشنه کفش روفرشی کامل شود.

DSC01811

از اینجا به بعد بافت شما پایه کوتاه می شود

یک رج کامل ببافید.

رج دوم ۱۰ دانه جلوی پا را یکی در میان ببافید. یعنی یکی ببافید یکی نبافید.

رج سوم ۵ دانه جلوی پا را یکی در میان ببافید.

رج چهارم ۳ دانه جلوی پا و ۱۰ دانه پشت پا را یکی در میان ببافید

رج پنجم ۵ دانه پشت پا را یکی در میان ببافید

رج ششم و هفتم کامل همه دانه ها را ببافید

DSC01810

روی کفش را با هر طرحی که دوست داشتید می توانید زیبا کنید.

DSC01813

حلقه آویز توپی

t67_DSC_0005

این حلقه در از تعداد زیادی توپ ساخته شده است.

روش بافت توپ

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم. تصویر سمت چپ

 در هر زنجیره ۲ تا می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

  دو تا می بافیم در زنجیره سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

 سه تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۲۴ زنجیره داریم)

{اگر میخواهید توپ شما بزرگتر شود این کار را ادامه دهید. یعنی رج بعد ۴ تا می بافیم و دو تا در یکی می بافیم. رج بعد ۵ تا می بافیم و دو تا در یکی می بافیم.}

اکنون پایه کوتاه رج ها را می بافیم تا اینکه یک نیم دایره تشکیل شود.

اکنون که توپ به وسط آن رسیده است به روش بالا شروع به کم کردن بافت می کنیم یعنی۳ تا می بافیم یکی جا می اندازیم تا اخر رج

 دو تا می بافیم یکی جا می اندازیم تا اخر رج

اکنون که دهانه سر تنگ شده است داخل آن را پر می کنیم. می توانید از پنبه استفاده کنید

2a

یکی در میون می بافیم تا جایی که دهانه دایره بسته شود.

این توپ بسته به اندازه نخ شما کوچک و بزرگ می شود.

می توانید رجی که ۳ تا می بافیم ۲ تا زنجیره در یک دانه می بافیم را حذف کنید این طوری توپ شما کوچک تر می شود. توپ ها را با نخ و سوزن به حلقه متصل کنید..

حلقه آویز گل رز

 b7399_crochet20wreath

برای قسمت دور حلقه

حلقه ای که انتخاب می کنید میتواند از جنس فوم و یا حصیری آماده باشد.

با رنگ صورتی به اندازه یک متر زنجیره بزنید.البته بسته به اندازه حلقه تان این مقدار زنجیره فرق میکند.

رج اول: پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: با رنگ قرمز پایه کوتاه بزنید. کور کنید.

شما الان یک روبان یک متری دارید. ان را به صورت مارپیچ دور حلقه تان بپیچید به طوری که حلقه دیگر دیده نشود. انتها و ابتدای کار را با چسب محکم کنید.

گل:

 البته این گل ها کمی متفاوت است. اما اگر میخواهید گل ها دقیقا مانند شکل بالا باشد به من بگید تا براتون دستور بافتش رو بذارم.

۲۷ زنجیره بزنید.

در دانه اول ۵ بافت پایه بلند بزنید.

دو دانه را نبافید در دانه سوم مجدد ۵ بافت پایه بلند بزنید. این کار را تا پایان زنجیره ها ادامه بدهید.

DSC00701

دانه هایی را که بافته ایم برمی گردیم این بار دانه اول را ۵ زنجیره بزنید دانه دوم یک بافت پایه بلند همین طور دانه سوم و چهارم و دانه ۵ را مجدد ۵ زنجیره بزنید. این کار را تا پایان کار تکرار کنید.

DSC00702

حالا بافتتان را به صورت یک گل بپیچید.

uyxn807uoqfbxx6rjrho

 

برگ

نخ سبز


۱۰ زنجیره بزنید. تعداد زنجیره ها به اندازه برگی که می خواهید بستگی دارد.

بافت را برگردید و به اینصورت ببافید

۱ پایه کوتاه – ۲بافت ساده- ۴ پایه بلند- ۲ بافت ساده – ۱ پایه کوتاه

برگردید و طرف دیگر زنجیره ها را نیز به همین صورت ببافید.

پلیور آستین بلند

یه توضیحی بدم و اون اینکه میتونید جلو باز ببافید که مثل لباس قرمز میشه و میتونید هم جلو بسته ببافید .

  DSC07920

میشه یقه رو از اول ببافید متصل به لباسه و میشه یقه رو بعدا بافت.

 

صد دانه سر می اندازیم

۱ و نیم سانت یا ۲ سانت کشباف می بافیم (یکی از زیر یکی از رو)-( یقه)


من ۱۱۴ دانه گرفتم. چون میخواستم یقه از اول با لباس بافته بشه.  سپس در هر ردیف یکی از اول و یکی از آخر کور کردم تا یقه به شکل زیر در بیاید و تعداد دانه ها به صد تا برسد. اگر میخواهید یقه را بعدا ببافید با همان صد دانه شروع کنید و این قسمت بین خط را نبافید

 12112010207


رج اول

۲۰ دانه زیر می بافیم یک دانه اضافه می کنیم ( نخ را دور میل می اندازیم)

یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم.

۶ دانه زیر می بافیم.(سر شانه)

یک دانه اضافه می کنیم یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم.

بقیه دانه ها را زیر می بافیم تا به ۲۸ دانه آخر برسیم

مجددا یک دانه اضافه می کنیم. یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم. 

شش دانه زیر می بافیم.

یک دانه اضافه می کنیم یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم.

بیست دانه باقی مانده را زیر می بافیم.

رج های بعد هم به همین طریق بافته میشه با این تفاوت که رج بعد رو میشه. یعنی یک رج زیر یک رج رو. اما دانه های تک که رو بافته شده بود همیشه رو بافته میشن. که زیرش خط کشیدم.

و اینکه مثلا اگر رج اول ۶تا دونه بود الان میشه ۸ تا. چون یکی قبل و یکی بعدش اضافه کردیم. همینطوری تا انتها هر رج دو دانه به قسمت ۶ تایی و یک دانه به قسمت ۲۰ تایی اضافه میشه.

این کار را تا جایی ادامه بدهید که سرشانه به اندازه دلخواه برسد.

12112010206 

رج دوم

چون بافت یک رج زیر یک رج رو هست پس این رج رو هست به همان صورت که در بالا توضیح دادم بافته می شود.

 

 12112010205


بافت جا دکمه ای

برای بافت جا دکمه : یک دانه کور می کنیم یک دانه اضافه می کنیم. این روند را هر کجا که خواستید جا دکمه بگذارید انجام دهید. دقت کنید که فاصله جا دکمه ها از هم مساوی باشد. همین طور فاصله آنها از لبه لباس وگرنه فرم لباس بعد از بافت بد می شود. می توانید جا دکمه را ۵ دانه مانده به پایان رج قرار دهید.


بافت را ادامه می دهیم تا جایی که قسمت جلو و پشت لباس به اندازه حلقه آستین برسد. یعنی تا زیر بغل برسد. و وقتی دو قسمت بغل آستین را کنار هم قرار می دهیم به اندازه دور بازو شخص برسد.

در دانه های آستین با سوزن نخی می گذرانیم و از این به بعد دانه های آستین را نمی بافیم. قسمت ۲۰ تایی را که بافتیم مستقیما پشت لباس را می بافیم. از این به بعد جلو و عقب لباس از بغل به هم متصل است.

بافت را به اندازه قد شخص مورد نظر ادامه می دهیم. یعنی تا پایین کمر یا روی باسن. بسته به سلیقه خودتان است.

۵ سانت مانده به پایان لباس بافت کشباف (یکی زیر یکی رو) را شروع می کنیم و تا آخر کشباف می بافیم. در نهایت کار را کور می کنیم.


بافت آستین ها

آستین اول را داخل میل می کنیم و نخی را که با سوزن در آن کرده بودیم بیرون می کشیم. بافت را شروع می کنیم و به اندازه آستین فرد مورد نظر می بافیم. ۵ سانتی متر مانده به پایان بافت کشباف می بافیم و کور می کنیم.

آستین دوم را هم به همین صورت می بافیم.


نکته

* اگر می خواهید لباس فقط ۳ دکمه بخورد و بقیه اش جلو بسته باشد ۱۰ سانت که بافتیم از میله های بافتنی گرد استفاده می کنیم و بافت یک رج را که تمام کردیم مستقیما ادامه می دهیم و رج بعد را می بافیم

DSC07920 

* تعداد دانه هایی که سر می اندازید بسته به سایز نخ و میل و سایز لباستان متفاوت است. برای سر انداختن دانه ها مقدار دانه ها باید به اندازه دور گردن شخص مورد نظر باشد.

پتوی گلدار نوزاد

DSC07942
این پتو از اتصال 76 موتیف گلدار به هم درست شده روش بافت درست شبیه به پادری گلدار است که در ادامه براتون میذارم

r128_DSC05875

آموزش بافت موتیف

 a1567_DSC05872

با نخ زرد چهار زنجیره بزنید و با یک شلال آن را به هم متصل کنید و یک حلق بسازید.

داخل حلقه یک پایه کوتاه و یک زنجیره بزنید. ۷ بار دیگر این کار را تکرار کنید.انتهای کار را با شلال به ابتدای آن متصل کنید. کور کنید.

با نخ صورتی در یکی از فاصله های ایجاد شده با زنجیره ۳ زنجیره و سه پایه بلند بزنید. اکنون قلاب را از داخل نخ خارج کنید  و دانه را به همان حال رها کنید. قلاب را داخل سومین زنجیره از زنجیره هایی که زده اید بکنید و دانه ای را که رها کرده بودید از داخل آن بیرون بکشید.دو زنجیره بزنید.

در فاصله بعدی ۴ پایه کوتاه بزنید و مجددا مانند رج قبل دانه آخر را رها کنید و قلاب را داخل پایه بلند اول برده و دانه رها شده را بیرون بکشید. این کار گلبرگ ها را برجسته می کند. دو زنجیره بزنید. برای تمام فاصله های ایجاد شده به همین صورت ببافید. انتهای کار را با شلال به ابتدای کار متصل کنید.

در نهایت شما ۸ گلبرگ صورتی دارید. کور کنید.

با نخ سفید در یکی از فاصله های ایجاد شده با دو زنجیره در رج قبل ۴ زنجیره -یک پایه کوتاه – دو زنجیره – یک پایه بلند بزنید. *در فاصله بعدی یک پایه نیم دوبل یک زنجیره یک پایه نیم دوبل یک زنجیره بزنید. در فاصله بعدی یک پایه بلند -یک زنجیره -یک پایه بلند -دو زنجیره- یک پایه بلند -یک زنجیره -بزنید. از * کار را تکرار کنید. در انتها آن را به ابتدای کار متصل کنید با شلال. کور کنید.

آموزش اتصال موتیف ها

شصت و چهار عدد موتیف ببافید.

 برای قسمت وسط ۴ موتیف را با سوزن به هم متصل کنید.  با رنگ سفید دور آن را یک رج پایه کوتاه بزنید. برای گوشه های کار (در قسمتی که در بافت موتیف دو زنجیره زده بودید) به این صورت ببافید. یک پایه کوتاه سه زنجیره یک پایه کوتاه –

برای گوشه هایی که در کنار هم دوخته شده اند هم به این صورت دو پایه کوتاه در دانه موتیف سمت راست یک پایه نیم دوبل در درز دو پایه کوتاه در موتیف سمت چپ

رج اول:با رنگ زرد

از گوشه سمت راست کار شروع کنید (جایی که در رج قبل سه زنجیره زده اید). سه زنجیره بزنید و یک پایه کوتاه- دانه بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره- دانه بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره. همین طور ادامه بدهید تا گوشه بعدی مستطیل در قسمت زنجیره های سه تایی به این صورت ببافید یک پایه کوتاه سه زنجیره یک پایه کوتاه. همین طور برای بقیه گوشه ها .انتهای کار را با یک شلال به ابتدای کار متصل کنید.

رج دوم:با رنگ آبی

مانند رج قبل بافته می شود با این تفاوت که به جای پایه کوتاه پایه نیم دوبل بزنید و شروع کارتان را هم به جای سه زنجیره با ۵ زنجیره شروع کنید.

رج سوم تا نهم: مانند رج یک و دو که مرتب تکرار میشود که رج های فرد با رنگ سفید و رج های زوج با رنگ آبی است.

رج دهم: مانند رج اول اما با رنگ زرد

موتیف های سری دوم

۲۲ موتیف را به هم متصل کنید و به دور کار متصل کنید و مانند سری قبل ببافید.

موتیف های سری سوم

باقی موتیف ها را نیز به همان روش قبل متصل کنید و ببافید

سوالی بود در خدمتم

DSC07951 DSC07950

تاپ و شورت قلاب بافی

 

top and short
تاپ

کاموای مورد نیاز. 4 کلاف 100 گرمی

سایز قلاب 2.75 میلی متر یا شماره 2 یا C

کاپ لباس

* این که در انتهای رج ها نوشتم برگردید یعنی اینکه بافت را گرد نبافید بلکه هر رج را که بافتید برگردید.

رج یک: ۱۱ تا زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در ۸ دانه ی بعدی پایه کوتاه بزنید. در دانه ی آخر ۵ پایه کوتاه بزنید. بافت را به سمت طرف دیگر ادامه دهید و طرف دیگر زنجیره ها هم در هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. برگردید. قسمت وسط آن گروه ۵ تایی تان را با سنجاق مشخص کنید .اکنون ۲۳ پایه کوتاه داریم.

رج ۲تا ۶: یک زنجیره بزنید. در تمام پایه ها تا سنجاق یک پایه کوتاه بزنید. در دانه ی سنجاق دار ۵ پایه کوتاه بزنید. از سنجاق تا انتهای رج در هرکدام یک پایه کوتاه بزنید. برگردید. ۴۳ دانه در انتهای رج ششم داریم.

رج ۷ تا ۱۹: یک زنجیره بزنید. در تمام پایه ها تا سنجاق یک پایه کوتاه بزنید. در دانه ی سنجاق دار ۳ پایه کوتاه بزنید. از سنجاق تا انتهای رج در هرکدام یک پایه کوتاه بزنید. برگردید. ۶۹دانه در انتهای رج نوزدهم داریم

رج ۲۰: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. برنگردید.

رج ۲۱: در قسمت پایین کاپ (انتهای رج هایتان) در سر هر رج یک پایه کوتاه بزنید. ما ۲۰ رج بافتیم که الان در قسمت پایین دو تا ۲۰ تا دیده میشود. روی هم میشود ۴۰ تا. پس تعداد دانه های شما هم میشود ۴۰ تا. کور کنید.

بدنه سوتین:

رج یک : ۸۱ زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در تمام دانه های بعد هم یک پایه کوتاه بزنید. کار را به ابتدای یکی از کاپ ها متصل کنید و در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. کاپ بعدی را متصل کنید و در هر کدام از دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با یک شلال به دانه ی ابتدای زنجیره متصل کنید. ۱۶۰ دانه داریم.

رج ۲: یک زنجیره بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با یک شلال به ابتدای آن متصل کنید.

رج ۳:یک زنجیره بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با یک شلال به ابتدای آن متصل کنید. برگردید.

رج ۴: در تمام دانه ها شلال بزنید. برگردید.

رج ۵: این رج را روی دانه های رج ۳ ببافید. ۳ تا زنجیره بزنید. برگردید به سمت عقب ، در دانه ی عقبی دانه ای که در آن زنجیره زدید یک پایه بلند بزنید. (دانه ی بعدی را جا بیندازید. در دانه ی بعد پایه بلند بزنید. از جلوی دانه ای که پایه بلند بافتید در دانه ای که جا انداختید یک پایه بلند بزنید.) قسمت داخل پرانتز را تا انتهای رج ادامه دهید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی سوم از زنجیره هایتان متصل کنید. ۸۰ تا از قسمت داخل پرانتز دارید.

رج ۶-۸: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. در انتهای رج هشتم برگردید.

رج ۹: در تمام دانه ها شلال بزنید.

رج ۱۰: این رج در دانه های رج ۸ بافته می شود. یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید.

رج ۱۱: ۶ زنجیره بزنید. در همان دانه پایه بلند بزنید. سه دانه ی بعد را جا بیندازید. {(پایه بلند،۳ تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. ۳ دانه جا بیندازید.} تا انتهای کار به همین صورت ببافید. دانه ی اخر را با شلال به زنجیره سوم ابتدای کار متصل کنید. ۴۰ تا جای خالی سه تایی خواهید داشت.

رج ۱۲: در اولین جای خالی زنجیره ای یک شلال بزنید. ۶ تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند در همان دانه ای که زنجیره در آن است بزنید. (پایه بلند،۳ تا زنجیره، پایه بلند) در تمامی جاهای خالی سه تایی بزنید. با شلال دانه ی اخر را به سومین دانه از اولین زنجیره ها متصل کنید. کور کنید. 

فرم دادن به کاپ ها:

رج یک: با یک پایه کوتاه از اولین دانه ی کاپ سمت راست شروع کنید. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). ۱۰ بار این کار را انجام دهید. در ۴۲ دانه ی بعد هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). سه بار این کار را انجام دهید. اکنون به کاپ دوم رسیده ایم. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). ۳ بار این کار را انجام دهید. در ۴۲ دانه ی بعد هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). ده بار این کار را انجام دهید. در تمامی دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی اخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. کور کنید. ۱۹۲ دانه داریم.

رج ۲: نخ را با یک شلال به فاصله بین دو کاپ متصل کنید. { سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. هفت بار این کار را انجام دهید.

سه دانه جا بیندازید { پایه بلند بزنید. ( زنجیره، پایه بلند) را دو بار در دانه ی بعد بزنید.}. { سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. شش بار این کار را انجام دهید.

{ سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. ۱۹ بار این کار را انجام دهید.

 ۴ دانه جا بیندازید. { (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.سه دانه جا بیندازید }. شش بار این کار را انجام دهید.

 { پایه بلند بزنید. ( زنجیره، پایه بلند) را دو بار در دانه ی بعد بزنید.}. { سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. هفت بار این کار را انجام دهید. سه دانه جا بیندازید. انتهای کار را با شلال به همان دانه ای که کار را از انجا شروع کردید متصل کنید. کور کنید.

 بند ها

 رج یک: با شلال نخ را به فاصله ی قبل از اولین فاصله ی یک زنجیره ای یکی از کاپ ها متصل کنید. ۳ تا زنجیره بزنید. ( پایه بلند، یک زنجیره، پایه بلند) در دو فاصله ی یک زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در فاصله ی قبل از اولین فاصله ی سه زنجیره ای بزنید. برگردید.

رج ۲ تا ۳۰:سه تا زنجیره بزنید. ( یک پایه بلند، زنجیره، یک پایه بلند) در هر کدام از ۲ جای خالی یک زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی اخر بزنید. برگردید.

رج ۳۱:سه تا زنجیره بزنید. ( یک پایه بلند، زنجیره، یک پایه بلند) در هر کدام از ۲ جای خالی یک زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی اخر بزنید. انتهای نخ را طولانی جا بگذارید. آن را با سوزن به بدنه متصل کنید.

 پایین لباس

رج یک: 122 زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در تمام دانه های مانده پایه کوتاه بزنید. 121 دانه داریم.برگردید.

رج دو: 3 زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه بلند بزنید. برگردید.

رج سه: 1 زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. برگردید.

رج چهار: 3 زنجیره بزنید.{ دو دانه جا بیندازید(پایه بلند, سه زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعدی بزنید.} قسمت داخل {} را ادامه دهید تا جایی که در آخر دو دانه جا بیندازید و بعد از آن یک دانه باقی می ماند که در آن یک پایه بلند بزنید. برگردید. 39 تا فاصله ی زنجیره ای دارید.

رج پنج تا چهل: 3 زنجیره بزنید. (پایه بلند, سه زنجیره, پایه بلند) در تمام فاصله های زنجیره ای بزنید. در دانه ی آخر یک پایه بلند بزنید. برگردید. رج آخر را کور کنید.

لبه کار

این قسمت  در انتهای رج ها بافته می شود. با شلال نخ را به رج سوم متصل کنید.{ 3 پایه بلند در رج بعد بزنید. یک شلال در رج بعد بزنید}. 18 بار قسمت داخل {} را انجام دهید. 7 پایه بلند در یک رج بزنید. در فاصله سه زنجیره ای به شکل زیر ببافید ( یک شلال در زنجیره بعد. 7 پایه بلند در زنجیره بعد بزنید.) 19 بار این کار را انجام دهید. زنجیره آخر را شلال بزنید.

این قسمت در انتهای رج ها بافته می شود. ( 7 پایه بلند, یک شلال در رج بعد). در رج بعد { 3 پایه بلند در رج بعد , یک شلال در رج بعد} 18 بار این کار را انجام دهید. در رج بعد شلال بزنید. کور کنید.

شورت

رج یک: 153 زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در تمام دانه های مانده پایه کوتاه بزنید. 152 دانه داریم. برگردید.

رج دو تا یازده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. برگردید.

قسمت جلو

رج یک: یک زنجیره بزنید. در 56 دانه ی بعد پایه کوتاه بزنید. روی بقیه دانه ها کاری انجام ندهید. برگردید. 57 دانه داریم.

رج 2 تا 21: دانه ی اول را جا بیندازید. در دانه بعد شلال بزنید. یک زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد هم پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را نبافید. برگردید. در انتهای رج آخر 17 دانه داریم.

رج 22 تا 34: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. برگردید. رج آخر را کور کنید.

قسمت پشت

رج یک: 10 دانه ی اول رج یازده را جا بیندازید. در دانه ی بعد نخ را با پایه کوتاه متصل کنید و در 74 دانه ی بعد پایه کوتاه بزنید. برگردید. 75 دانه داریم.

رج دو تا نوزده: در دانه ی بعد شلال بزنید. یک زنجیره بزنید. در همان زنجیره پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد پایه کوتاه بزنید. 2 دانه ی آخر را نبافته بگذارید. برگردید. در انتهای آخرین رج 21 دانه داریم.

رج 20 و 21: در دانه ی بعد شلال بزنید. یک زنجیره بزنید. در همان زنجیره پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد پایه کوتاه بزنید.  دانه ی آخر را نبافته بگذارید. برگردید. در انتهای آخرین رج 17 دانه داریم.

رج 23 تا 34: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. در انتهای رج آخر کور کنید و انتهای نخ را بلند باقی بگذارید. آخرین رج قسمت جلو و پشت شورت را به هم ببافید.

لبه های پای شورت

رج یک: نخ را به شلال به یکی از دانه های جا انداخته حلقه ی پای شورت متصل کنید. در 9 دانه ی بعد شلال بزنید.

در انتهای رج های قسمت پشت و جلو به این صورت ببافید. در تمامی رج ها یک شلال بزنید. دانه ی آخر را به دانه ی اول با شلال متصل کنید.

رج دو: یک زنجیره بزنید. در تمام شلال ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی اخر را با شلال به دانه اول متصل کنید.

رج سه: شش زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه بلند بزنید. دو دانه جا بیندازید.{(پایه بلند, 3 زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. دو دانه جا بیندازید} تا انتها قسمت داخل {} را تکرار کنید. دانه ی اخر را با شلال به سومین زنجیره از زنجیره های اول رج متصل کنید. 6 زنجیره بزنید. کور کنید. طرف دیگر هم به همین شکل.

لبه های بالای شورت

رج یک: کار را از زنجیره های طرف مقابل رج یک شروع کنید. در تمامی دانه ها شالا بزنید. دانه ی اخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. 152 شلال دارید.

رج دو: شش زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه بلند بزنید. سه دانه جا بیندازید.{(پایه بلند, 3 زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. سه دانه جا بیندازید} تا انتها قسمت داخل {} را تکرار کنید. دانه ی اخر را با شلال به سومین زنجیره از زنجیره های اول رج متصل کنید. 38 تا فاصله زنجیره ای دارید.

رج سه: یک شلال در اولین فاصله زنجیره ای بزنید. شش زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه بلند بزنید. سه دانه جا بیندازید.{(پایه بلند, 3 زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. سه دانه جا بیندازید} تا انتها قسمت داخل {} را تکرار کنید. دانه ی اخر را با شلال به سومین زنجیره از زنجیره های اول رج متصل کنید. کور کنید.

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید

cuptop

پادری بهاری

DSC03262

روش بافت:

این پادری از ترکیب ۶ موتیف درست شده چون نخ ضخیم بوده. شما اگر نختون نازک هست می تونید تعداد موتیف ها رو بیشتر کنید مثلا ۴*۳ باشه .

موتیف:

رج اول:با رنگ اول ۲زنجیره بزنید و در زنجیره دوم ۶ پایه کوتاه بزنید. با یک بافت شلال(کور) آن را به دانه اول متصل کنید.

رج دوم:۳ زنجیره بزنید و ۲ پایه بلند در همان دانه قبلی که بافت کور در آن زده بودید بزنید. ۳ پایه بلند در هر کدام از  باقی بافت ها بزنید. در آخر آن را با یک بافت کور به دانه سوم زنجیره ها متصل کنید. کور کنید.

گلبرگ:

رج سوم: نخ دوم را اضافه کنید.در حلقه جلویی تمام بافت ها یک بافت کور بزنید.* سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اخرین بافت کور بزنید. یک پایه بلند در حلقه جلویی دانه بعدی بزنید.دو پایه بلند در حلقه جلویی دانه بعدی. تا اینجا ۵ دانه برای گلبرگ دارید. حال برگردید.
رج چهارم: سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند در هرکدام از پایه های گلبرگ بزنید. برگردید.

رج پنجم:  سه زنجیره بزنید. نخ را دور قلاب بپیچید و یک حلقه از داخل بافت بعد بیرون بکشید. (یعنی نخ را دور قلاب بپیچید داخل بافت بعد بکنید نخ را دور قلاب بکشید و از بافت بیرون بکشید). نخ را دور قلاب بپیچید و از دو دانه داخل قلاب بیرون بکشید. یک پایه بلند در دانه آخر بزنید.* کور کنید. اما ادامه بلندی از نختان را بگذارید بماند برای اتصال های بعدی.

نخ دو را مجدد به اولین بافت کور دایره با رنگ یک متصل کنید و قسمت بین دو * را مجدد ببافید. این کار را ۴ بار تکرار کنید. در نهایت ۶ گلبرگ دارید.رج ششم: رنگ سوم را با بافت کور به حلقه های پشتی دایره وسط متصل کنید. ( در هر کدام یک بافت) سه زنجیره بزنید. در همان بافت یک پایه بلند بزنید. ۲ پایه بلند در باقی بافت ها بزنید. با یک بافت شلال یا کور به بالای زنجیره سوم متصل کنید.اکنون ۳۶ پایه بلند دارید.

رج هفتم: ۳ زنجیره بزنید. یک پایه بلند در همان بافت بزنید. * یک پایه بلند در بافت بعدی بزنید. دو پایه بلند در بافت بعدی.* قسمت بین دو * را تا انتها تکرار کنید. یک پایه بلند در آخرین بافت بزنید. با بافت شلال به بالای زنجیره سوم متصل کنید. اکنون ۵۴ پایه بلند دارید.

رج هشتم: سه زنجیره بزنید.یک پایه بلند در بافت بعد بزنید.* دو پایه بلند در بافت بعد بزنید. یک پایه بلند در هر کدام از سه بافت بعدی بزنید. دو پایه بلند در بافت بعد بزنید. یک پایه بلند در هر کدام از دو بافت بعد بزنید. بین دو * را تکرار کنید تا سه بافت آخر. یک پایه بلند در هرکدام از سه بافت بزنید و با یک بافت شلال آن را به بالای زنجیره سوم متصل کنید. اکنون ۶۸ پایه بلند دارید.                                        رج نهم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در همان بافتی که آخرین بافت شلال را در آن زدید بزنید. یک پایه کوتاه در ۵ بافت بعد بزنید* یک پایه نیم دوبل در هر کدام از سه بافت بعد بزنید. یک پایه بلند در هر کدام از دو پایه بعد بزنید. ۵ پایه بلند سه تایی در دانه بعد بزنید (برای گوشه موتیف). یک پایه بلند در هر کدام از ۲ بافت بعد و یک پایه نیم دوبل در هرکدام از سه بافت بعد بزنید *** یک پایه کوتاه در هرکدام از ۶ بافت بعد بزنید. از قسمت * دوبار دیگر ببافید سپس از * تا *** را یکبار ببافید. با یک بافت شلال به اولین پایه کوتاه متصل کنید.

رج دهم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در هرکدام از بافت ها بزنید. در دانه سوم قسمت گوشه موتیف ( که پنج پایه بلند سه تایی بافته بودید ) سه پایه کوتاه بزنید. با بافت شلال به اولین پایه کوتاه متصل کنید. کور کنید.

با سوزن آخر گلبرگ ها را به کار بدوزید.

اتصال موتیف ها:

موتیف ها را کنار هم طبق ترتیبی که می خواهید قرار دهید.از قسمت گوشه شروع کنید. یک زنجیره و سه پایه کوتاه بزنید. در تمام بافت ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه وسط گوشه را سه پایه کوتاه در یک پایه بزنید. یعنی در تمام گوشه های موتیف ها. اخر کار را با بافت شلال به دانه آخر متصل کنید.

یک رج دیگر روی تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید.

DSC03264

پادری یا تشک نوزاد

DSC03714

نخ این کار خیلی ضخیمه و میل شماره 10 براش استفاده میشه. برای همین یه کم ممکنه کتفتون درد بگیره. 😀

روش بافت:

صد دانه سر می اندازیم.

بیست دانه از رو می بافیم. ۲۰ دانه از زیر. تا انتها به همین صورت.بر می گردیم.

رج دوم: همه دانه ها را رو می بافیم.

رج سوم: ۲۰ دانه اول رو ۲۰ دانه بعدی زیر. تا انتها

رج دوم و سوم را مرتب تکرار می کنیم تا ۱۰ سانت. اگر به تصویر نگاه کنید می بینید که ۳ مربع داریم که هم از رو بافته شده اند و دو مربع در بین آنها که از زیر بافته شده اند.

رنگ نخ را عوض می کنیم و دانه ها را برعکس می بافیم. یعنی مربع همه از رو روی مربع یک رج زیر یک رج رو قرار می گیرد. در این قسمت ۲ مربع داریم که همه از رو بافته شده اند و ۳ مربع که یک رج زیر یک رج رو بافته شده اند.

کار را مانند تصویر ادامه بدهید و رج آخر را کور کنید.

برای دور پادری از قلاب استفاده کنید. به این صورت که دور تا دور کار به این ترتیب ببافید. یک پایه کوتاهَ یک پایه بلند٫ یک پایه بلند دوتایی٫ یک پایه بلند٫ یک پایه کوتاه. یک دور کامل.

سوالی بود در خدمتم.

*البته این پادری رو مادرم بافتن!

DSC03719

گردنبند جا دعایی

چهار عدد زنجیره بزنید

با یک بافت شلال دو سر زنجیره را به هم متصل کنید تا یک حلقه تشکیل شود.

دور اول: ۵ زنجیره می زنیم و یک بافت پایه کوتاه به زنجیره اول می زنیم. برای هر ۴ زنجیره این کار را تکرار می کنیم مانند شکل زیر.

Untitled

دور دوم: در نیم دایره اول (۵ زنجیره) به این صورت می بافیم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل (ساده )٫ یک پایه بلند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه.

برای نیم دایره های بعدی نیز تکرار می کنیم.

دور سوم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل٫ دو پایه بلند در یک پایه بلند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه. برای بقیه دانه ها نیز تکرار می کنیم

دور چهارم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل٫ سه پایه بلند در یک پایه بلند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه. برای بقیه دانه ها نیز تکرار می کنیم.

دو عدد از این گل را می بافیم. دعا را بین دو گل قرار می دهیم و آنها را به کم بافت شلال به هم متصل می کنیم

DSC01305

برای گل قرمز رنگ که یک طرف گردنبند قرار دارد در فضای خالی ایجاد شده در بین بافت ها که با فلش مشخص شده به این صورت می بافیم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه بند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه.

 این کار را برای ۴ فضای دیگر نیز انجام می دهیم.

DSC01306

DSC01308

پادری کندوی زنبور عسل

 g456_honeycomb

پادری بالا با پارچه درست شده است. من براتون آموزش بافت اون رو با قلاب میذارم. برای بافت این پادری کافی است که 19 عدد موتیف ببافید و مانند تصویر آن ها را با نخ و سوزن به هم متصل کنید. قسمت وسط کار مانند شکل زیر کنار هم قرار می گیرد.

w392_DSC02234

 باقی موتیف ها هم مانند تصویر به ادامه کار دوخته می شود. البته در تصویر زیر کار ناتمام است که به زودی تکمیل میکنم.

a2692_DSC02235

روش بافت ۶ ضلعی یا قسمت های سفید

white

 رج اول: ۹ زنجیره بزنید. در دانه سوم قلاب یک پایه بلند بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه بلند بزنید تا انتها- تصویر یک

رج دوم: ۲ زنجیره بزنید. در همان دانه اول ۲ پایه بلند بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر ۲ پایه بلند بزنید. تصویر ۲

اولین دانه با فلش مشخص شده است

DSC05501

رج سوم: مانند رج دوم بافته میشود. تصویر ۳

رج چهارم: ۲ زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. دانه یکی مانده به آخر را جا بیندازید در دانه اخر هم یک پایه کوتاه بزنید. تصویر ۴

رج پنجم: مانند رج چهارم بافته میشود. کور کنید. تصویر5A

پلیور/ ژیله مردانه

DSC01836

 

جلوی پلیور

۶۰ دانه سر می اندازیم ( می توانید دانه ها را روی یکی از لباس های فرزندتان قرار دهید و کم و زیادی آن را ببینید)

۵ سانتی متر دو تا زیر یکی رو ببافید

۲۵-۳۰ سانتی متر همه را زیر ببافید (یک رج زیر یک رج رو)

اکنون به جایی رسیده ایم که لباس جلو باز می شود و می خواهیم جا دکمه ای بگذاریم. دانه ها یتان را نصف کنید. در نصف آنها نخ کنید که شکافته نشوند.

DSC01837

برای بافت نصف دیگر از بغل که شروع به بافت می کنید به انتهای میل (جایی که قبلا وسط لباس شما بود) که رسیدید ۶ دانه اضافه کنید. این ۶ دانه را زیر ببافید و بقیه بافت را مانند خودش ادامه دهید. به رج بعد که رسیدید این ۶ دانه مجدد زیر بافته می شوند یعنی اگرچه در حالت رو دیده می شوند اما باید زیر بافته شوند. بافت تا سرشانه به همین صورت بافته می شود.

برای جا دکمه به هر تعداد که می خواهید دکمه بزنید اندازه گیری کنید جا دکمه ها را در قسمت های مناسب بدوزید. طرز بافت جا دکمه را در پایین صفحه توضیح می دهم.

بافت آستین ها همزمان با شروع قسمت باز لباس آغاز می شود. در همان رج که ۶ دانه اضافه کردید در طرف بغل لباس که آستین قرار می گیرد۳ دانه کم کنید. در رج بعد در همین قسمت ۲ دانه کم کنید و در رج بعد یک دانه. بقیه تا بالا به همان شکل بافته می شوند و دانه ای کم نمی شود.

DSC01842

به یقه که رسیدیم از همان قسمت وسط لباس که قبلا ۶ دانه اضافه کردید. اکنون ۳ دانه کم کنید. در رج بعد ۲ دانه و در رج بعد ۱ دانه. تا به بالای سرشانه برسید یک رج در میان یک دانه کم کنید.

برای حلقه استین اندازه دور حلقه استین دونه سر میندازیم و ساده میبافیم. بعد از سه سانت یک رج به این صورت میبافیم. دو تا دونه رو باهم می بافیم یه دونه به روش ژته اضافه میکنیم تا انتهای رج به همین صورت. رج بعد باز سه سانت ساده میبافیم. یعنی یه رج زیر یه رج رو میدوزیم به حلقه استین. یا یااینکه از همن دور تا دور حلقه استین دونه میگیریم و به همین روش میبافیم که البته بافتش چون گرد هست کمی سخت میشه

یقه هم از دور تا دور یقه دونه میگیریم و دو تا زیر دو تا رو میبافیم

پشت لباس

DSC01845

ست بچه گانه با طرح مینی موس

DSC08283

نخ : متوسط

سایز قلاب: ۵ میلی متر

بافت ها: پایه کوتاه و پایه بلند و شلال (بخیه یا کوک)*

آموزش دامن

۵ سانت کمتر از  اندازه دور کمر زنجیره بزنید

رج اول در همه زنجیره ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند بزنید. *دو زنجیره بزنید. دو دانه را نبافید در دو دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید*. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج سوم و چهار و پنج: مانند رج دوم بافته میشود. اما باید هماهنگ کنید که دو دانه ای که بافته می شود در قسمت دو زنجیره رج قبل است که جای خالی است.

تصویر زیر به دست می آید.

 DSC08277

رج شش: به اندازه ۵ سانت زنجیره بزنید. اینبار دیگر رج را بر نمیگردیم بلکه مانند تصویر زیر زنجیره ها را با شلال به طرف دیگر رج متصل می کنیم که کار گرد شود.

 DSC08278

رج هفت: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا مجددا به ابتدای رج برسید.

رج هشت: ۲ زنجیره بزنیددر همان دانه یک پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید.. دو پایه بلند در همان دانه بزنید.* دو دانه جا بیندازید(یعنی نبافید) در دانه بعد {دو پایه بلند. یک زنجیره. دو پایه بلند بزنید}. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج نه:  در فاصله های زنجیره ای رج قبل بافته میشه. یعنی جایی که داشتیم دو پایه بلند دو زنجیره دو پایه بلند. ما روی اون دو زنجیره حالا می بافیم. دو زنجیره بزنیددر همان دانه دو پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید.. سه پایه بلند در همان دانه بزنید.* در فاصله زنجیره ای  بعد {سه پایه بلند. یک زنجیره. سه پایه بلند بزنید}. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج ده تا دوازده: مانند رج نه بافته می شود.

کور کنید.

جا دکمه

پشت دامن قسمتی که زنجیره زده بودید خالی می ماند اکنون دو قسمت مستطیل شکل در دو طرف این جای خالی ببافیم که بعد روی هم قرار بگیرد و دکمه بخورد.

پس کار را طوری بگیرید که سمت راست این جای که عرض دامن بود اکنون بافته شود. نخ را متصل کنید. پایه کوتاه بزنید. هر رج شما معادل دو پایه کوتاه است.

رج را برگردید. این کار را انقدر تکرار کنید تا به وسط قسمت خالی برسد.

طرف دیگر را هم به همین صورت ببافید.

از دکمه قابلمه ای برای اتصال دامن استفاده کنید.

 این هم با طرح خالدار

DSC08290شورت دکمه دار

کلاه:

همه بافت ها پایه بلند می باشد.

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

سه زنجیره می زنیم. در هر دانه ۲ تا پایه می بافیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم.(اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۲ تا دانه می بافیم در زنجیره سوم دو تا می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۳ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم( ۲۴ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۴ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۳۰ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۵تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم (۳۶زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۶تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۲زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۷تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۹زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۸تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۵۴زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۹تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۰زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۱۰تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۶زنجیره داریم)

۸ رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

کور می کنیم.

DSC08280

اضافه کردن دانه در قلاب بافی

برای اضافه کردن دانه در قلاب بافی در دانه هایی که باید ببافیم به جای یک پایه دو پایه می زنیم. مانند عکس زیر که در دانه دو پایه بلند زده ایم. هرچه تعداد دانه هایی که در ان دوبار می بافیم بیشتر باشد کار بزرگتر میشود.

DSC08027

شورت دکمه دار

DSC08271

سایز قلاب ۸

سایز نخ متوسط

بافت مورد نیاز: پایه بلند و پایه کوتاه *

به اندازه پشت کمر کودک به علاوه  ۱۵ سانت زنجیره بزنید. مثلا من پشت کمر را ۲۰ سانت در نظر گرفتم به علاوه ۱۵ می شود ۳۵.

رج اول: سه زنجیره می زنیم. در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم. بر می گردیم.

رج دوم و سوم: مانند رج اول است. انتهای رج سوم نخ را کور می کنیم

 DSC08273

هفت سانتی که جا می اندازیم همان بندهای شورت هست که با فلش سبز مشخص شده است.

رج چهارم:  شروع رج با فلش صورتی مشخص شده ا ست . از ابتدای رج ۷ سانت جا می اندازیم. و بعد نخ را متصل کرده. سه زنجیره می زنیم. در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم. ۷ سانت مانده به انتهای رج دیگر نمی بافیم و رج را برمی گردیم.

رج پنجم: سه پایه بلند می زنیم. یک دانه نمی بافیم. در بقیه دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه یکی مانده به آخر را نمی بافیم. دانه اخر را پایه بلند می زنیم. بر میگردیم.

رج شش تا دوازده را مانند رج ۵ می بافیم.

رج سیزده تا شانزده : با فلش طوسی مشخص شده است.سه زنجیره می زنیم. در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم. بر می گردیم.

 DSC08274

رج هفده:سه زنجیره می زنیم. در همان دانه یک پایه بلند می زنیم. در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم. در دانه آخر دو پایه بلند می زنیم. برمی گردیم. همانطور که می بینید دانه ها به مرور اضافه می شود و قسمت پایین بافت بزرگتر می شود. فلش قرمز

رج هجده و نوزده :مانند رج هفده بافته می شود.

رج بیست و باقی رج های زوج: مانند رج اول بافته می شود.

رج بیست و یک و باقی رج های فرد: مانند رج هفده بافته می شود.

(یعنی یک رج در میان یک دانه از هر طرف اضافه می شود)

آخرین رج ، رج ۳۰ خواهد بود. کور کنید.

دور تا دور کار را پایه کوتاه بزنید. کور کنید.

 DSC08272

دکمه ها را در جای خودشان بدوزید.

به همین سادگی

آ*موزش انواع بافت در قسمت آموزش می باشد.

 

پادری با گلهای صورتی

r128_DSC05875

آموزش بافت موتیف

 a1567_DSC05872

با نخ زرد چهار زنجیره بزنید و با یک شلال آن را به هم متصل کنید و یک حلق بسازید.

داخل حلقه یک پایه کوتاه و یک زنجیره بزنید. ۷ بار دیگر این کار را تکرار کنید.انتهای کار را با شلال به ابتدای آن متصل کنید. کور کنید.

با نخ صورتی در یکی از فاصله های ایجاد شده با زنجیره ۳ زنجیره و سه پایه بلند بزنید. اکنون قلاب را از داخل نخ خارج کنید  و دانه را به همان حال رها کنید. قلاب را داخل سومین زنجیره از زنجیره هایی که زده اید بکنید و دانه ای را که رها کرده بودید از داخل آن بیرون بکشید.دو زنجیره بزنید.

در فاصله بعدی ۴ پایه کوتاه بزنید و مجددا مانند رج قبل دانه آخر را رها کنید و قلاب را داخل پایه بلند اول برده و دانه رها شده را بیرون بکشید. این کار گلبرگ ها را برجسته می کند. دو زنجیره بزنید. برای تمام فاصله های ایجاد شده به همین صورت ببافید. انتهای کار را با شلال به ابتدای کار متصل کنید.

در نهایت شما ۸ گلبرگ صورتی دارید. کور کنید.

با نخ سفید در یکی از فاصله های ایجاد شده با دو زنجیره در رج قبل ۴ زنجیره -یک پایه کوتاه – دو زنجیره – یک پایه بلند بزنید. *در فاصله بعدی یک پایه نیم دوبل یک زنجیره یک پایه نیم دوبل یک زنجیره بزنید. در فاصله بعدی یک پایه بلند -یک زنجیره -یک پایه بلند -دو زنجیره- یک پایه بلند -یک زنجیره -بزنید. از * کار را تکرار کنید. در انتها آن را به ابتدای کار متصل کنید با شلال. کور کنید.

آموزش اتصال موتیف ها

شصت و چهار عدد موتیف ببافید.

 برای قسمت وسط ۴ موتیف را با سوزن به هم متصل کنید.  با رنگ سفید دور آن را یک رج پایه کوتاه بزنید. برای گوشه های کار (در قسمتی که در بافت موتیف دو زنجیره زده بودید) به این صورت ببافید. یک پایه کوتاه سه زنجیره یک پایه کوتاه –

برای گوشه هایی که در کنار هم دوخته شده اند هم به این صورت دو پایه کوتاه در دانه موتیف سمت راست یک پایه نیم دوبل در درز دو پایه کوتاه در موتیف سمت چپ

رج اول:با رنگ زرد

از گوشه سمت راست کار شروع کنید (جایی که در رج قبل سه زنجیره زده اید). سه زنجیره بزنید و یک پایه کوتاه- دانه بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره- دانه بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره. همین طور ادامه بدهید تا گوشه بعدی مستطیل در قسمت زنجیره های سه تایی به این صورت ببافید یک پایه کوتاه سه زنجیره یک پایه کوتاه. همین طور برای بقیه گوشه ها .انتهای کار را با یک شلال به ابتدای کار متصل کنید.

رج دوم:با رنگ آبی

مانند رج قبل بافته می شود با این تفاوت که به جای پایه کوتاه پایه نیم دوبل بزنید و شروع کارتان را هم به جای سه زنجیره با ۵ زنجیره شروع کنید. 

رج سوم تا نهم: مانند رج یک و دو که مرتب تکرار میشود که رج های فرد با رنگ سفید و رج های زوج با رنگ آبی است.

رج دهم: مانند رج اول اما با رنگ زرد

موتیف های سری دوم

۲۲ موتیف را به هم متصل کنید و به دور کار متصل کنید و مانند سری قبل ببافید.

موتیف های سری سوم

باقی موتیف ها را نیز به همان روش قبل متصل کنید و ببافید

برای آموزش بهتر به زودی تصاویری میذارم که نحوه اتصال شروع کردن رو بهتون تصویری آموزش بدم تا گیج نشید. دعا کنید نخی که میخوام رو پیدا کنم.

سوالی بود در خدمتم

شاخه گل و زنبور

DSC08133

زنبور:

با رنگ زرد یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید. در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید. تا اینجا ۱۲ پایه دارید.

رج دوم ، سوم و چهارم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج پنج و شش: با رنگ مشکی در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هفتم: با رنگ زرد در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هشتم: سه دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. تا اخر رج به همین صورت.

رج نهم: با رنگ مشکی در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دهم: با رنگ زرد سه دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. تا اخر رج به همین صورت.

رج یازدهم: داخل دایره را پر کنید و تا انتهای کار یکی درمیان ببافید تا انتهای بدن بسته شود.

بال:

با رنگ سفید یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید. در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید. تا اینجا ۱۲ پایه دارید.

 DSC05670

گل:

با رنگ زرد یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید. در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید. تا اینجا ۱۲ پایه دارید.

رج دوم ، سوم : در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج چهارم: سه دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. تا اخر رج به همین صورت.

رج پنجم: داخل دایره را پر کنید و تا انتهای کار یکی درمیان ببافید تا انتهای بدن بسته شود.

گلبرگ:

 DSC05671

۱۵ زنجیره بزنید ( بسته به نوع نخ تعداد زنجیره ها متفاوت است. به اندازه ای باشد که دور توپ زرد را بگیرد.) با یک بافت شلال انتهای کار را به ابتدای آن متصل کنید تا یک حلقه تشکیل شود.

رج اول: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: *یک پایه کوتاه، سه پایه بلند در یک پایه،یک پایه کوتاه* قسمت بین ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج سوم: *یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، سه پایه بلند در یک پایه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه*قسمت بین ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. کور کنید.

DSC08135

پاپوش بچه گانه زرد

DSC00718

برای بافت این کفش ۱۴تا زنجیره بزنید.

قلاب را در زنجیره دوازدهم برده و یک بافت پایه بلند بزنید. ۴ بافت پایه بلند دیگر بزنید.

هفت بافت پایه بلند دوتایی بزنید.

در دانه آخر ۷ پایه بلند دوتایی بزنید. و بافت را به همان صورت که بافته اید برگردید یعنی ۷ تا پایه بلند دو تایی و ۵ پایه بلند.

بعد از بافت دانه پنجم در دانه بعد ۵ پایه بلند دوتایی بزنید.دانه آخر را با شلال یا بخیه یا کوک به زنجیره ها متصل کنید.
سه زنجیره بزنید. در تمام  دانه ها پایه بلند دوتایی ببافید تا به دانه ۱۳ یعنی اولین دانه از گروه ۷ تایی  برسید.

بافت را به این صورت ادامه دهید

{یک پایه بلند دوتایی- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- ۳ پایه بلند دوتایی در یک بافت- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-یک پایه بلند دوتایی.}

دانه ها را با بافت پایه بلند دوتایی ادامه دهید تا به دانه اول از گروه ۵ تایی برسید.

بافت را به این صورت ادامه دهید.

{یک پایه بلند دوتایی- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- ۳ پایه بلند دوتایی در یک بافت-دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-یک پایه بلند دوتایی.}

یک زنجیره بزنید. یک ردیف پایه کوتاه بزنید.

DSC00696

یک ردیف شلال (کور کردن ) ببافید.

چهار رج پایه کوتاه ببافید.

در رج پنچ در قسمت جلوی پا ۱۰ دانه را یکی در میان ببافید.

رج شش: در قسمت جلوی پا ۸ دانه را یکی در میان ببافید.

رج هفت:در همه دانه پایه بلند ببافید و در قسمت جلوی پا ۶ دانه را یکی در میان ببافید. باقی دانه ها را پایه بلند ببافید

رج هشت: شلال ببافید.

DSC00716

صندل تابستانه کودک

DSC07934

بافت گل:

با نخ زرد یک حلقه طلایی بزنید.( آموزش حلقه طلایی در قسمت برچسب های مطالب در بخش آموزش هست)

نخ صورتی را با شلال یا بخیه به حلقه متصل کنید. شش زنجیره بزنید و با شلال به همان دانه متصل کنید. دانه های بعد هم به همین صورت بافته می شود.

کفی کفش

دستور بافت کفی کفش در این قسمت. من با ۱۳ تا زنجیره شروع کردم.( یه توضیحی بدم و اون اینکه ببینید سایز نخ چقدر در سایز کفش تغییر ایجاد میکنه. نخی که این صندل رو باهاش بافتم ضخیمه و کفش که توضیحش رو گذاشتم نازک. برای اون کفش ۱۴ تا زنجیره زدم اما برای این کفش ۱۳ تا اما سایز این صندل دو برابر اونه)

برای اتصال قسمت پشت کفش با بخیه یا شلال یا کوک نخ را به پشت کفش متصل کنید و  در ۴ دانه بعد پایه کوتاه بزنید.

رج اول: یک زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد هم یک پایه کوتاه بزنید.

DSC07931

تمام رج ها به همین صورت بافته میشود. ۶ سانت ببافید.

DSC07932

رج انتهایی را با بخیه یا شلال یا کوک به پشت کفش متصل کنید.

با بخیه یا کوک یا شلال نخ را به قسمت بغل کفش متصل کنید. زنجیره بزنید. به اندازه ای که به طرف دیگر کفش برسد و بشود به صورت هلالی به طرف دیگر متصل کرد. با شلال به طرف دیگر متصل کنید.

 DSC07933

 

بند دوم را هم به همین صورت ببافید. با یک تکه نخ وسط این دو بند را به هم گره بزنید.

دو زنجیره بلند ببافید. یک سر آن را به وسط دو بند متصل کنید و طرف دیگر را از داخل پشتی کفش بگذرانید.

گل را روی کفش متصل کنید.

اگر دوست داشتید می تونید از کفی کفش ۴ تا ببافید. با مقوا هم دو تا تکه اندازه کفی ببرید. مقوا رو بین کفی ها قرار بدید و دو طرف کفی رو به هم بدوزید یا با شلال متصل کنید.این طوری ته کفش محکم تر میشه.

پلیور زنانه بدون سرشانه

sst_offsh_pullover_lg

چند تا توصیه قبل از اینکه دنبال نخ و یا بافتنش باشید: اول اینکه سعی کنید با نخ نازک ببافید چون خیلی قشنگ تر میشه. دوم اینکه اگر یک کم درشت هستید یا اینطور بگم اگر شونه های پهنی دارید این لباس رو برای خودتون نبافید چون به خاطر مدلش بالا تنه شما رو خیلی بزرگ نشون میده.


جلو و عقب لباس: (هر دو به یک شکل هستند)

قسمت کشباف : ۷۴دانه سر بیندازید. بهتر است میل بافتنی تان یک سایز کوچک تر از میلی باشد که می خواهید لباس را ببافید.

رج اول: ۲ تا زیر . ۲ تا رو ببافید. وقتی به آخر رسیدید مجدد بافت را برگردید .

۸رج ببافید. رج آخر طرف پشت کار(قسمت زیر لباس که با بدن در تماس است) است.

با میل اصلی همه را زیر ببافید تا به ۲۵.۵سانتی متر برسد.

حلقه آستین:

۳دانه کور کنید. تا انتها ببافید. رج را برگردید اما ابتدا سه دانه کور کنید سپس تا انتها ببافید. ( یعنی ۳ تا کور کنید. ۷۱دانه ببافید.

۳ تا کور کنید. ۶۸دانه ببافید).

تا ۶ دفعه اول هر رج یک دانه کم کنید. اکنون ۵۶دانه داریم.

ببافید تا زمانی که از ابتدای حلق آستین به ۱۳سانتی متر برسد . یک نخ از داخل دانه ها رد کنید تا دانه ها در نروند.


آستین ها:(۲ عدد)

از میل سایز کوچک تر استفاده کنید و ۴۶ دانه سر بیندازید. دو رج زیر دو رج رو کشباف  ۸رج ببافید. سپس با میل بزرگتر همه را زیر ببافید. تا وقتی که ۲۵سانت بشود. رج آخر باید طرف پشت آستین باشد.

یک دانه در دو طرف بافت اضافه کنید. سپس هر ده رج ۳ بار اضافه کنید.( هر دو طرف رج) اکنون ۵۴ دانه داریم. تا وقتی ۴۴ سانت بشود ببافید. رج آخر طرف پشت آستین باشد.

اول دو رج بعد را ۳ دانه کم کنید. اکنون ۴۸ دانه داریم.

یک دانه در دو طرف هر رج کور کنید تا ۴ بار . اکنون ۴۰ دانه داریم.

برای ۵ رج بعد هم همین کار را بکنید. اکنون ۳۰ دانه داریم.

 تا وقتی که از اول حلق آستین  ۱۴ سانت بشود ببافید.

از داخل دانه ها یک نخ رد کنید تا در نرود.

 


 درز لباس و آستین ها را بدوزید.

یقه:

 دانه هایی را که نخ داخل آنها کرده بودید که در نرود به ترتیب زیر داخل میل بافتنی گرد (سیم دار) قرار دهید: آستین٫ جلو٫ آستین ٫ عقب. در مجموع ۱۷۲ دانه می شود.

با سنجاق یا وسیله دیگری شروع کارتان را مشخص کنید. از یکی از درزها شروع کنید و یک دانه از آستین و یک دانه از لباس را با هم یک دانه زیر ببافید. چون بافتتمان ۲ تا زیر ۲ تا رو است شماهم تا آنتها این ترتیب را ببافید تا دانه آخر آستین. ۲ دانه درز را باهم ببافید. بافت را ۲ تا زیر ۲ تا رو ادامه دهید مجدد تا دانه های درز لباس که به همان روش قبل ۲ تا باهم بافته می شود ۱۶۴ دانه باقی می ماند.

تا زمانی که اندازه یقه به ۱۵ سانتی متر برسد.

اکنون دانه ها را کور کنید.

سرهمی بچه گانه

15112010209

دستور زیر مربوط به لباس بنفش است که در پایین می بینید و اندازه نوزاد ۲-۳ ماهه است.

68 دانه سر می اندازیم (تعداد دانه ها به اندازه دور گردن کودکتان باشد) عروسکی که در عکس می بینید تعداد دانه های دور گردنش ۶۵ دانه است {لباس آبی}.


۵۰ دانه لباس به این صورت تقسیم بندی می شود. تعداد ۶ دانه برای تمام اندازه ها ثابت است. از هر گروه 4 دانه هم کم میکنیم

 {۱۰-۶-۱۴-۶-۱۰} که میشود 46 تا. 4 تا هم که کنار گذاشته بودیم

 برای ۶۵ دانه به صورت زیر { ۱2-۶-۲5-۶-۱2}که میشود 61. چهار دانه هم که کنار گذاشتیم

برای تقسیم بندی به هر اندازه ای که دانه دارید دو تا ۶ تا که ۱۲ است را از آن کم کنید. مثلا اگر ۸۰ دانه دارید ۶۸=۱۲- ۸۰

از 68 دانه 4 دانه کم می کنید. میشود 64 . 64 رو تقسیم بر دو می کنیم.۳2می شود

پس پشت لباس شما ۳2 دانه می شود. دو تا ۶ تایی برای سر آستین ها و ۳2 دانه را تقسیم بر دو می کنیم که می شود ۱6 دانه برای جلوی سمت راست و ۱6 دانه جلوی سمت چپ. {۱6-۶-۳2-۶-۱6}


رج اول تا ۱۰: کشباف می بافیم (یکی از زیر یکی از رو)-( یقه)

رج یازدهم:۱۰ دانه زیر می بافیم یک دانه اضافه می کنیم ( نخ را دور میل می اندازیم)

یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم.

۶ دانه زیر می بافیم.(آستین)

یک دانه اضافه می کنیم یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم .

تا اینجا ۱۸ دانه بافته ایم و ۳۲ دانه در میل مقابل باقی مانده است.

32 دانه زیر می بافیم

یک دانه اضافه می کنیم. یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم. 

۶ دانه زیر می بافیم.

یک دانه اضافه می کنیم یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم.

۱۰دانه باقی مانده را زیر می بافیم.


رج ۱۲

این رج را نیز طبق بالا می بافیم. یعنی ۱۱ دانه می بافیم یکی زیاد می کنیم یکی رو می بافیم یکی اضافه می کنیم. ۸ دانه می بافیم. یکی اضافه می کنیم یکی رو می بافیم یکی اضافه می کنیم. ۱۶ دانه می بافیم یکی اضافه می کنیم یکی رو می بافیم یکی اضافه می کنیم. ۱۱ دانه می بافیم.

( اگر دقت کنید. دانه ای که در رج یازدهم به قسمت ۱۰ تایی اضافه کردیم اکنون بافته می شود و مجدد یک دانه دیگر اضافه می کنیم. یک دانه رو می بافیم یک دانه اضافه می کنیم. این روال باعث می شود که به مرور بافت پهن تر شود . باز اگر سوالی بود همیشه در خدمتم) 


بافت جا دکمه ای

برای بافت جا دکمه : یک دانه کور می کنیم یک دانه اضافه می کنیم. این روند را هر کجا که خواستید جا دکمه بگذارید انجام دهید. دقت کنید که فاصله جا دکمه ها از هم مساوی باشد. همین طور فاصله آنها از لبه لباس وگرنه فرم لباس بعد از بافت بد می شود. می توانید جا دکمه را ۵ دانه مانده به پایان رج قرار دهید.


رج ۱۳ تا ۳۵

بافت را ادامه می دهیم تا جایی که قسمت جلو و پشت لباس را که کنار هم قرار می دهیم به اندازه حلقه آستین برسد. یعنی تا زیر بغل برسد. و وقتی دو قسمت بغل آستین را کنار هم قرار می دهیم به اندازه دور بازو کودک برسد.

رج ۳۶

در دانه های آستین با سوزن نخی می گذرانیم و از این به بعد دانه های آستین را نمی بافیم.

قسمت جلو سمت راست لباس را که بافتیم مستقیما پشت لباس را می بافیم سپ قسمت جلو سمت چپ. از این به بعد جلو و عقب لباس از بغل به هم متصل است.

رج ۳۷ تا شصت و ۶۷

بافت را به اندازه قد شخص مورد نظر ادامه می دهیم. یعنی تا پایین کمر یا روی باسن. بسته به سلیقه خودتان است.

رج ۶۸

وقتی که تا زیر باسن کودک کار را بافتید٫ کار را نصف می کنید. به این صورت که مثلا اگر صد دانه در حال بافت دارید. ۵۰ دانه آن را جدا می بافید تا پایین و ۵۰ دانه دیگر را جدا٫ به این صورت پاچه های شلوار جدا می شود.(اگر این قسمت را متوجه نشدید پیغام بگذارید تا بیشتر توضیح بدهم)

فراموش نکنید که اگر لباس را جلو بسته می بافید قسمت جلوی کار را هم باید جدا کنید.

رج ۶۹ و ۷۰

همه را زیر ببافید

رج ۷۰ تا ۱۰۰

یک رج در میان از هر دو طرف بافت یک دانه کور کنید. به این صورت:

یک رج می بافیم. رج دوم دانه اول را کور می کنیم. میبافیم تا انتها دانه آخر را کور می کنیم. یک رج می بافیم. رج چهارم مجدد دانه اول را کور می کنیم و الی اخر به همین صورت. تا هرچه شلوار به سمت پایین می رود تنگ تر شود.

رج ۱۰۰ تا ۱۱۳

به مچ پا که رسیدید ۵ سانت کشباف (یکی زیر یکی رو) ببافید. و کار را کور کنید.

اکنون پاچه دیگر شلوار را ببافید.


بافت آستین ها

آستین اول را داخل میل می کنیم و نخی را که با سوزن در آن کرده بودیم بیرون می کشیم. بافت را شروع می کنیم و به اندازه آستین فرد مورد نظر می بافیم. ۵ سانتی متر مانده به پایان بافت کشباف می بافیم و کور می کنیم.

آستین دوم را هم به همین صورت می بافیم.


نکته

* تعداد دانه هایی که سر می اندازید بسته به سایز نخ و میل و سایز لباستان متفاوت است. برای سر انداختن دانه ها مقدار دانه ها باید به اندازه دور گردن شخص مورد نظر باشد.

DSC00572

این هم یه رنگ دیگه با کلاه

DSC00573

حلقه آویز در با گلهای بهاری

       i1293_wearth

امیدوارم از این حلقه خوشتون بیاد. فقط باید یادآوری کنم که این حلقه کار من نیست و از اینترنت گرفته شده. متاسفانه چون دوستان برای دستورات عجله دارند من فرصت نمیکنم همه رو خودم هم ببافم و براتون بذارم. اما دستور بافت مرحله به مرحله ش از خود بافنده ست پس کاملا مطمئنه.


 

سایز قلاب: ۴mm

برای شروع ۴۳ زنجیره بزنید.

رج یک: در سومین زنجیره از قلاب یک پایه بلند دوتایی بزنید. سپس در سه دانه ی بعد هم یک پایه بلند دوتایی بزنید.

در دانه ی بعد دو تا پایه بلند دوتایی بزنید. مانند تصویر زیر.

o3192_gfhjkl

*در سه دانه بعد هر کدام یک پایه بلند دوتایی بزنید. در دانه ی بعد دو تا پایه بلند دوتایی بزنید.* تا انتها این کار را تکرار کنید.کور کنید. دانه هایی که در آن دو پایه زده اید باعث میشود کار شما مانند تصویر زیر گرد شود.

r3615_fghjkl

انتهای کار را به هم بدوزیدd662_hgjklj

رج دوم:

جایی که انتهای کار را به هم متصل کردید با رنگ جدید یک حلقه در بیاورید.

سه زنجیره بزنید. و در همان دانه یک پایه بلند دوتایی بزنید.

مانند شکل زیر

963_oijbv

در چهار دانه ی بعد یک پایه بلند دوتایی بزنید. در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید. مانند شکل زیر

b86_ftyuilnvgg

ادامه بدهید تا جایی که به نقطه شروع برسید. با یک شلال دانه ی اخر را به سومین زنجیره از ابتدای کار متصل کنید. کور کنید.

x413_fuyikjnlknmk

رج سوم:

جایی که انتهای کار را به هم متصل کردید با رنگ جدید یک حلقه در بیاورید.

سه زنجیره بزنید. و در همان دانه یک پایه بلند دوتایی بزنید.

در پنج دانه ی بعد یک پایه بلند دوتایی بزنید. در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید.

k251_ytuujikl

شما به دو تا از این حلقه ها نیاز دارید.

j1216_uyioijk

دو برگ ببافید و مانند تصویر زیر آن را به یکی از حلقه ها  در قسمت شروع رج ها بدوزید.

w74_gvhjbnn

یکی از گل ها را روی برگ ها قرار دهید به صورتی که بالای برگ ها و قسمت دوخته شده را بپوشاند.

k627_bvnhjb_nm

گل های دیگر را نیز با نخ و سوزن به حلقه بدوزید و دکمه ها را نیز روی آن ها بدوزید.

g2255_ghvhjbjn

با یک مقوای نازک حلقه ای به اندازه حلقه های بافته شده ببرید.

e7517_iuhjnmnm

حلقه های بافته شده را مانند شکل زیر دور حلقه مقوایی قرار دهید.

r3535_hjjbghjk

دور حلقه ها را بدوزید.

s6597_gfcghbkj

کار شما به شکل زیر در می آید.

w189_iouigybhnjk

پایه نیم دوبل در قلاب بافی

سه زنجیره می زنیم نخ را دور قلاب می پیچیم

20100714000554(1)

  قلاب را داخل سومین دانه کرده (دانه ای که میل در آن است شمرده نمی شود)

 20100714000554(2)

نخ را مجدد دور قلاب می پیچیم و از دانه ای که قلاب در آن است بیرون می آوریم

 20100714000554(3)

نخ را دور قلاب پیچیده

 20100714000554(4)

از هر سه دانه بیرون می کشیم

20100714000554(7)

حلقه آویز روی در سبز

g7425_Christmas_Crochet_Wr

برای بافت این حلقه فقط باید برگ های زیر رو به تعداد زیاد ببافید و به یک حلقه بزرگتر متصل کنید. حلقه بزرگتر شما می تواند مانند حلقه تهیه شده در قسمت حلقه گل بهاری باشد و یا اسفنج های آماده که در گل فروشی ها استفاده می شود.

برای بافت برگ ها

r248_Christmas_Crochet_Wr

یک حلقه زنجیره ۵ تایی بزنید.

 هشت زنجیره بزنید. انتهای زنجیره را در همان دانه متصل کنید. در تمام دانه ها به همین صورت عمل کنید. تا در انتهای کار ۵ حلقه زنجیره ای داشته باشید.

داخل هر حلقه زنجیره ای را به این صورت ببافید: ۴ پایه کوتاه، ۳ پایه نیم دوبل، ۲ پایه بلند، ۲ پایه بلند دوتایی، یک پایه بلند سه تایی،  یک پایه بلند سه تایی، ۲ پایه بلند دوتایی،  ۲ پایه بلند، ۳ پایه نیم دوبل، ۴ پایه کوتاه،  

 کور کنید.

برای بافت گل به این قسمت مراجعه کنید. هرچه تعداد زنجیره هایی که در شروع کار می زنید بیشتر باشد گل شما پرپشت تر می شود.

سوالی بود در خدمتم

شال گردن با دانه های بلک بری

نوع بافت به این صورت هست که تعداد دونه ها باید مضربی از ۴ باشه. مثلا ۴۰ یا ۴۴ یا هر عددی که بشه تقسیم بر چهار بکنی.

رج یک و دو: از رو بافته می شود.

رج سه: ( روی کار هست) از رو بافته می شود.

رج چهار: *(یک دانه از زیر، یک دانه از رو، یک دانه از زیر) در دانه ی بعدی. یعنی توی یه دونه سه بار ببافید. سه دانه بعد را باهم رو ببافید. از ستاره تکرار کنید تا انتها.{ هول نکنید. سخت نیست. چیزی رو که داخل پرانتز هست به همون ترتیب توی یه دونه ببافید. یعنی سه بار توی یه دونه ببافید.

رج پنج: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج شش: *(یک دانه از زیر، یک دانه از رو، یک دانه از زیر) در دانه ی بعدی. سه دانه بعد را باهم رو ببافید. از ستاره تکرار کنید تا انتها.

رج سه تا شش را تکرار کنید.

  g5153_sspar_sparks_scarf_l

w943_sspar_sparks_scarf_D

پادری بیضی قهوه ای

DSC04649

بافت این پادری خیلی ساده ست.

سیزده دانه زنجیره می زنیم.

از دانه سوم از طرف قلاب شروع می کنیم و در تمام دانه ها یک پایه بلند میزنیم و در دانه آخر ۵ پایه بلند.

کار را برنمی گردیم بلکه از طرف دیگر بافت را ادامه می دهیم. مجدد پایه بلند میزنیم و در دانه آخر ۵ دانه می بافیم.

رج دوم: اکنون 28 دانه داریم. دو تای آن دانه ی اول و دانه ی اخر ماست ( دو سر تیز پادری) 26 دانه ی دیگر می ماند. که تقسیم بر دو میشود 13. پس بین دو دانه ی اول و آخر 13 تا دانه وجود دارد. سیزده تقسیم بر دو میشود: شش + یک + شش.

پس این رج به این صورت بافته میشود. در دانه ی اول و اخر هر کدام 5 تا پایه بلند. دانه1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6  در هر کدام یک پایه بلند. در دانه هفتم ه پایه بلند و در دانه ی 8 و 9 و 10 و 11 و 12و 13 یک پایه بلند. در دانه 14 پنج پایه بلند. از این دانه تا دانه ی 28 هم به همین صورت بافته میشود.

تا انتهای پادری به همین صورت بافته می شود. یعنی در دانه ی اول و اخر هر کدام پنج پایه بلند و در دانه ی بین این دو دانه سه پایه بلند زده میشود.

این کار را در تمامی رج ها تکرار می کنیم و طبق سلیقه هرکجا که خواستیم رنگ را عوض می کنیم.

سوالی بود در خدمتم

شنل قهوه ای

n4288_il_570xN_163060152

روش بافتش خیلی ساده ست. 

به اندازه ی 50 سانت دانه سر می اندازیم. که همون عرض شال هست

رج اول: همه را از زیر می بافیم.

رج دوم: همه را از رو می بافیم.

 به اندازه ای که یه دور کامل شانه مان را بپوشاند  به همین صورت یک رج زیر یک رج رو می بافیم. بستگی به سایز شما دارد. من در این جا یک متر در نظر می گیرم. رج آخر را کور می کنیم.

اکنون از قسمت طول لباس که یک مترهست  دانه می گیریم. یعنی رج اول: میل را داخل دانه ی اول رج میکنیم. یک حلقه از ان دانه بیرون می کشیم (سر نخ را می توانید به قسمتی از کار گره بزنید که در نرود)   و آن حلقه در میل باقی می ماند. برای رج دوم و تمامی رج های باقی مانده نیز این کار را میکنیم. میل شما باید گرد باشد که بافت برایتان راحت باشد.

حالا برای بافت این قسمت رج اول: دو تا زیر, دو تا رو

رج های بعد هم به همین صورت بافته می شود. اما در رج های بعد دو تا زیر و دو تا رو که می بافید تابع رج قبل است. یعنی اگر رج قبل دو دانه را زیر بافتید ان دو دانه اکنون رو هستند و شما باید آنها را رو ببافید و بلعکس.

5 سانت به همین صورت ببافید.

طرف دیگر را هم به همین صورت ببافید. 

دو سر شال را کمی فشرده کنید و به هم بدوزید.

 

کیف موبایل سبز

 

سی و پنج زنجیره می زنیم و یک ردیف پایه بلند می بافیم

رج دوم ۱۰ دانه پایه بلند می بافیم و بقیه را با رنگ سبز می بافیم

DSC0955

رج سوم : ۲۶ پایه بلند و ۹ پایه بلند با رنگ سفید. کم کردن بافت با رنگ سفید را تا جایی ادامه می دهیم که تنها یک عدد دانه سفید باقی بماند و مجدد این روال را به عکس انجام می دهیم . یعنی مجددا شروع می کنیم به اضافه کردن دانه های سفید.

 

با توجه به قد و اندازه موبایل می بافیم وقتی اندازه بافت با اندازه موبایل یکی شد رنگ را عوض کرده و به تعداد نصف دانه ها می بافیم (۱۷ دانه) . بافت زیگزاگی را مجدد انجام می دهیم اما در شروع هر رج دانه اول را نمی بافیم. ۷ رج می بافیم و برای جا دکمه ای ۳ عدد می بافیم ۴ زنجیره می زنیم. ۳ دانه جا می اندازیم و ۳ دانه آخر را می بافیم.

DSC00961

پایین و اطراف بافت را می دوزیم. کیف ما آماده ست.

09082010084

جوجه اردک زشت

DSC02200

بدن

یک حلقه طلایی بسازید با ۶ زنجیره

رج اول : در هر کدام از پایه ها ۲ پایه کوتاه بزنید (اکنون ۱۲ بافت دارید)

رج دوم: یک پایه کوتاه بزنید -در خانه دوم ۲ پایه کوتاه بزنید. این کار را برای ۱۲ دانه تکرار کنید. (۱۸ دانه)

رج سوم: به این ترتیب ببافید یک پایه کوتاه- یک پایه کوتاه- دوپایه کوتاه در یک پایه (۲۴ دانه)

DSC02188

رج ۴ تا ۱۰: در همه خانه ها یک پایه کوتاه بزنید

DSC02189

رج ۱۱: یک پایه کوتاه- یک پایه کوتاه- یک خانه جا بیندازید. یعنی هر دو تا دانه ای که بافتید یکی کم کنید.

رج ۱۲: یک پایه کوتاه- یک خانه جا بیندازید. یعنی یکی در میان

داخل بدن را پر کنید

بافت یکی در میان را انقدر تکرار کنید تا بدن بسته شود.

DSC02190

نوک

۶ زنجیره بزنید. همان را با پایه کوتاه برگردید و کور کنید.

با سوزن نوک را به بدن بدوزید

  DSC02191

پاها

۶ زنجیره بزنید در دانه آخر ۴ دانه ببافید و نخ را کور کنید. نخ اضافه آمده را از بین ۵ زنجیره باقی مانده بگذرانید تا پاها کمی کلفت شوند. آنها را با نخ و سوزن به بدن متصل کنید.

 

DSC02197امیدوارم از داشتن این جوجه کوچولو لذت ببرید

DSC02198

سه بچه خرگوش

Crochet-Toy-15067-3-

*این عکس رو من نبافتم

دستور بافت:

این کار به صورت گرد بافته می شود پس در انتهای رج برنگردید بلکه بافت را ادامه بدهید. شروع رج را هم با نخ یا سنجاق علامت گذاری کنید تا گم نشود.

سر:

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید. در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید. تا اینجا ۱۲ پایه دارید

رج دوم: یکی در میان دو پایه کوتاه در یک پایه بزنید. یعنی در دانه اول یک پایه کوتاه بزنید در دانه دوم دو دانه کوتاه همین طور الی آخر.

رج سوم: *یک پایه کوتاه در بافت اول، یک پایه کوتاه در بافت دوم، دو پایه کوتاه در بافت سوم از * تا انتها تکرار کنید.

رج چهارم: *یک پایه کوتاه در بافت اول، یک پایه کوتاه در بافت دوم، یک پایه کوتاه در بافت سوم، دو پایه کوتاه در بافت چهارم از * تا انتها تکرار کنید.

رج پنجم الی دهم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج یازدهم: *در هر کدام از چهار دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. پایه پنجم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

رج دوازدهم:*در هر کدام از سه دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. پایه چهارم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

رج سیزدهم:*در هر کدام از دو دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. پایه سوم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

رج چهاردهم:*در دانه اول پایه کوتاه بزنید دانه دوم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

داخل دایره را پر کنید و تا انتهای کار یکی درمیان نبافید تا انتهای بدن بسته شود.

بدن:

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید. در هر بافت دو پایه کوتاه بزنید. تا اینجا ۱۲ پایه دارید

رج دوم: یکی در میان دو پایه کوتاه در یک پایه بزنید. یعنی در دانه اول یک پایه کوتاه بزنید در دانه دوم دو دانه کوتاه همین طور الی آخر.

رج سوم الی هفتم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید

رج چهارم: *در هر کدام از سه دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. پایه چهارم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

رج پنجم :در هر کدام از دو دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. پایه سوم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

رج ششم:*در دانه اول پایه کوتاه بزنید دانه دوم را نبافید. از * تا انتها تکرار کنید.

داخل دایره را پر کنید و تا انتهای کار یکی درمیان نبافید تا انتهای بدن بسته شود.


گوش ها :

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج یک تا ۷: به صورت گرد بافته می شود. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

 کور کنید.

با سوزن قسمت های مختلف بدن را بدوزید.

توپ فوتبال قلاب بافی

wholesale-cotton-crochet-toy-baby-toy-stuffed-toy-crochet-football-KK040-

این توپ شامل دو بخشه: سیاه و سفید که قسمت های سفید ۶ ضلعی و قسمت های سیاه ۵ ضلعی

   روش بافت ۶ ضلعی یا قسمت های سفید

white

رج اول: ۹ زنجیره بزنید. در دانه سوم قلاب یک پایه بلند بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه بلند بزنید تا انتها- تصویر یک

رج دوم: ۲ زنجیره بزنید. در همان دانه اول ۲ پایه بلند بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر ۲ پایه بلند بزنید. تصویر ۲

اولین دانه با فلش مشخص شده است

رج سوم: مانند رج دوم بافته میشود. تصویر ۳

رج چهارم: ۲ زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. دانه یکی مانده به آخر را جا بیندازید در دانه اخر هم یک پایه کوتاه بزنید. تصویر ۴

رج پنجم: مانند رج چهارم بافته میشود. کور کنید. تصویر۵A

روش بافت ۵ ضلعی یا قسمت های سیاه

black

تا رج سوم مانند قسمت قبل بافته می شود.

۹رج اول: ۹ زنجیره بزنید. در دانه سوم قلاب یک پایه بلند بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه بلند بزنید تا انتها- تصویر یک

رج دوم: ۲ زنجیره بزنید. در همان دانه اول ۲ پایه بلند بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر ۲ پایه بلند بزنید. تصویر ۲

رج سوم: مانند رج دوم بافته میشود. تصویر ۳

رج چهارم: مانند رج دو و سه بافته می شود. تصویر ۴

رج پنجم:۲ زنجیره بزنید. سه دانه جا بیندازید. در هر کدام دانه های وسط یک پایه کوتاه بزنید. سه دانه مانده تا انتهای کار را جا بیندازید در دانه آخر یک پایه کوتاه بزنید. تصویر ۵

رج ششم: ۲ زنجیره بزنید. ۲ دانه جا بیندازید. در دانه وسط یک پایه بلند بزنید اما وقتی نخ را می خواهید بیرون بکشید آخرین کار را که بیرون کشیدن نخ قلاب از دو دانه آخر است انجام ندهید. اجازه بدهید دو دانه در قلاب باقی بماند مجددا در دانه آخر پایه کوتاه بزنید و در نهایت نخ را از سه دانه بیرون بکشید و کور کنید. تصویر شش.

به تعداد لازم قسمت های سیاه و سفید را ببافید و با نخ و سوزن مشکی به یکدیگر بدوزید.به این صورت که دور هر موتیف مشکی ۵ موتیف سفید وصل می شود که این موتیف های سفید از سه طرف به موتیف های سفید و از سه طرف به موتیف های مشکی متصل می شوند.

سوالی بود در خدمتم

 

اصول پایه در قلاب بافی

برای بافتن هر چیزی با قلاب بافی چند تا مورد هست که باید بدونید و اگر اونها رو بلد باشید هرچیزی رو می تونید ببافید هفت قدم اول موارد اصولی هست ولی باقی موارد جزء فرعیات هست.

اولین قدم شناخت قلاب و نخ هست

قدم دوم زنجیره زدن

قدم سوم شروع رج این رج رو همینجا براتون توضیح میدم.

در نظر بگیرید که ما 10 زنجیره زده ایم و اکنون رج را برمی گردیم و میخواهیم اولین رج را پایه کوتاه ببافیم. یک زنجیره می زنیم قلاب را در دانه دوم فرو می بریم (مانند تصویر زیر) و پایه میزنیم. تا انتهای رج را می بافیم و برمی گردیم

11-SingleCrochet-1

 رج دوم یک زنجیره می زنیم در آن دانه ای که بالای آن زنجیره است چیزی نمی بافیم در دانه بعد یک پایه کوتاه می زنیم. در دانه بعد هم پایه کوتاه می زنیم تا اخر رج.

حالا در نظر بگیرید که می خواهیم پایه نیم دوبل ببافیم. در ابتدای رج دو زنجیره می زنیم و باقی موارد مانند بالاست.

اگر می خواهیم بافت دوبل یا پایه کوتاه بزنیم همانطور که خودتان حدس زدید سه زنجیره می زنیم.

این زنجیره هایی که در ابتدای رج می زنید معادل یک پایه است پس دیگر در آن دانه اول پایه نمی زنیم

DSC05501

قدم چهارم دانستن انواع بافت پایه کوتاه , پایه بلند یا دوبل, پایه نیم دوبل , کوک یا شلال یا بخیه

قدم پنجم حلقه طلایی

قدم ششم اضافه کردن دانه یعنی بافتن دو دانه در یک دانه

قدم هفتم کم کردن دانه

قدم هشتم اضافه کردن نخ جدید تا تغییر رنگ کاموا

 

لباس دخترانه با یک بند

DSC08367
سایز نخ متوسط
قلاب شماره ۲
این لباس برای نوزاد تازه متولد شده ست. یعنی خیلی کوچیکه اما شما می تونید در هر سایزی که خواستید حتی سایز خودتون ببافید.
صدو بیست تا زنجیره بزنید. یا به اندازه دور کمر به علاوه ۵سانت اضافه تر زنجیره بزنید.
سه زنجیره بزنید(این سه زنجیره به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره است) . یک دانه جا بیندازید. *در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. برگردید.
اگر به عکس نگاه کنید روی آن سه تا ردیف می بینید که وسطی کمی ضخیم تر است. اگر دوست دارید که شما هم این طرح را داشته باشید هر جای لباس که خواستید و با هر طرحی که خودتان خواستید می توانید این کار را انجام دهید. به این صورت که بین دانه ها زنجیره نزنید. مثلا در لباسی که من بافتم  دو ردیف راست و چپ به جای اینکه یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند باشد. سه تا پایه بلند است. یعنی دانه ای که قبلا جا می انداختم جا نینداختم و در آن پایه بلند زدم. برای قسمت وسط هم که بزرگتر است در ۵ دانه پشت سر هم پایه بلند زدم. مثل عکس زیر (اگر این قسمت را متوجه نشدید بگید تا بیشتر توضیح بدم.)
DSC08364
رج بالا را انقدر ادامه بدهید تا لباس تا روی کمر بیاید. ( وقتی بند را اضافه کنیم لباس بلند می شود) برای بافت من ۲۸ رج شد.
رج ۲۹ و شروع بند لباس
دانه ها رو به چهار قسمت تقسیم کنید. مثلا در لباس من ۱۲۰ تقسیم بر ۴ می شود ۳۰ دانه. از ابتدای رج شروع کنید .
قسمت اول: یک زنجیره  در آن دانه نبافید،* یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک دانه جا بیندازید. از قسمت ستاره تا انتهای دانه سی ام تکرار کنید.
قسمت دوم:
 {یک پایه کوتاه، یک زنجیره بزنید، یک دانه جا بیندازید یک پایه کوتاه }
 { *یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه نیم دوبل. (۴ بار دیگر از قسمت ستاره را تکرار کنید.}.
 {یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه بلند. یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه بلند.
{ *یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه نیم دوبل. (۴ بار دیگر از قسمت ستاره را تکرار کنید.}.
{ یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید.یک پایه کوتاه بزنید.یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید}
قسمت سوم: مانند قسمت دوم بافته می شود.
قسمت چهارم: مانند قسمت اول بافته می شود.
رج سی ام:
قسمت اول: یک زنجیره  بزنید. در آن دانه نبافید،* یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک دانه جا بیندازید. از قسمت ستاره تا انتهای دانه سی ام تکرار کنید.
قسمت دوم:
 {یک پایه کوتاه، یک زنجیره بزنید، یک دانه جا بیندازید یک پایه کوتاه . یکبار دیگر این قسمت را تکرار کنید.
 { *یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه نیم دوبل. (۳ بار دیگر از قسمت ستاره را تکرار کنید.}.
 {یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه بلند. یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه بلند.
{ *یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید، یک پایه نیم دوبل. (۳ بار دیگر از قسمت ستاره را تکرار کنید.}.
{ یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید.یک پایه کوتاه بزنید(یکبار دیگر این قسمت را تکرار کنید).}
قسمت سوم: مانند قسمت دوم بافته می شود.
قسمت چهارم: این قسمت دیگر بافته نمی شود. اخرین دانه قسمت سوم را که بافتید رج را برگردید.این قسمت لباس در رج های بعد هم بافته نمی شود. به عکس زیر نگاه کنید. قسمت سمت چپ که یک قسمت از چهار قسمت است و بعدا پشت لباس می شود دیگر بافته نمی شود.
  DSC08362
رج سی و یک: در دانه اول شلال یا بخیه بزنید. اگر در رج قبل دقت کرده باشید می بینید که ما یکی به تعداد پایه کوتاه ها اضافه کردیم و یکی از نیم دوبل ها کم کردیم. یعنی هر رج که می بافیم اولین و اخرین نیم دوبل تبدیل به پایه کوتاه می شود.
علاوه به این دانه اول رج و دانه اخر رج هم شلال بافته می شود و در رج بعد دیگر بافته نمیشود. پس با اینکه یکی از دانه های نیم دوبل تبدیل به پایه کوتاه می شود اما هر سری یکی از پایه کوتاه ها نیز تبدیل به شلال شده و حذف می شود. این کار باعث می شود که روی سینه ها قسمت هلالی شکل بگیرد. قسمت دوم و سوم را به این صورت ببافید و قسمت چهارم را دیگر نبافید. از انتهای قسمت سوم برگردید. از این به بعد تنها قسمت دوم و سوم بافته میشود.
رج سی و دو و سی و سه هم به همین صورت بافته می شود.
رج سی و چهار: در این رج دیگر تنها یکی از قسمت ها بافته می شود. بسته به اینکه شما دوست داشته باشید بند لباس طرف چپ باشد یا طرف راست. روشی که در سه رج قبل بافتید تکرار کنید تا جایی که تعداد دانه های شما در یک رج به چهار دانه برسد. که همان چهار دانه ای است که پایه بلند می بافتید. اکنون تنها به این صورت ببافید. سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند در دانه بعد. یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در دانه بعد بزنید. برگردید. این رج را تا جایی ادامه دهید که بند لباس به اندازه کافی بلند باشد ( در اینجا ده سانت). رج آخر را به پشت لباس بدوزید.
 جا دکمه ای:
این قسمت در عرض لباس بافته می شود. به تصویر زیر نگاه کنید. انتهای رج اخر اکنون اولین دانه می شود. نخ را با زنجیره به این دانه متصل کنید. و در تمام دانه ها بعد از آن یک پایه کوتاه بزنید. دو رج بعد را هم به همین صورت ببافید.
در رج بعد یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه بزنید. ۴ زنجیره بزنید. ۱۰ پایه کوتاه بزنید. ۴ زنجیره بزنید. ۱۰ پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید.
دو رج دیگر مانند رج اول ببافید. یعنی در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.
طرف دیگر لباس هم تمام رج ها مانند رج یک بافته می شود.
DSC08363
دامن:
لایین لباس را روی هم قرار داده به صورتی که قسمت جا دکمه دار روی قسمتی که باید دکمه را روی آن بدوزید قرار بگیرید. با یک زنجیره نخ را به لباس متصل کنید. و یک دور کامل  به این صورت ببافید: سه زنجیره بزنید(این سه زنجیره به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره است) . یک دانه جا بیندازید. *در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. یک دانه جا بیندازید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل کنید.
رج دوم: سه زنجیره بزنید در همان دانه یک پایه بلند بزنید..یک دانه جا بیندازید *در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. یک دانه جا بیندازید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل کنید.
رج سوم : سه زنجیره بزنید(این سه زنجیره به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره است)  در همان دانه دو پایه بلند بزنید.. یک دانه جا بیندازید. *در دانه بعد سه پایه بلند بزنید. یک دانه جا بیندازید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل کنید.
رج چهارم:سه زنجیره بزنید(این سه زنجیره به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره است)  در همان دانه دو پایه بلند بزنید..  *در دانه وسط قسمت سه تایی سه پایه بلند بزنید. . از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل کنید. کور کنید
  DSC08370

پایه کوتاه در قلاب بافی

20100713235805(1)

چهار زنجیره می زنیم و تصویر بالا به دست می آید. پایه کوتاه هایی که می زنیم در هر کدام از این اشک ها زده می شود.

         20100713235805(2)من یک رج
بافته ام و از ابتدای رج دوم پایه کوتاه
رو آموزش میدم. قلاب و بافت رو  مانند
تصویر بالا توی دستتون بگیرید. یک زنجیره بزنید- همیشه برای شروع رج اگر بافتتان پایه کوتاه است یک زنجیره بزنیداین زنجیره به جای اولین پایه کوتاه به حساب می آید. اگر به تصویر بالا دقت کنید بافت ما چهار اشک دارد. زنجیره ای که می زنیم به عنوان پایه کوتاه اولین اشک است. پس سه اشک دیگر یا بهتر است بگوییم سه دانه دیگر می ماند که ببافیم.

20100713235959(1)

مانند تصویر قلاب رو در زیر اولین بافت (اشک) ببرید و از طرف دیگر خارج کنید.

         20100713235959(2)

در تصویر بالا که می بینید دانه ای که می بافم سه دانه بعد از آن وجود دارد به دلیل این است که تعداد دانه ها در این عکس 5 تا بوده. دانه ی اول زنجیره خورده و دانه بعد در حال بافته شدن است.

قلاب را دور نخ بپیچید

         20100713235959(3)

و بیرون بکشید. (از همانجایی که قلاب را داخل برده بودید). اکنون در قلاب شما دو حلقه وجود دارد.

         20100713235959(4)

مجددا قلاب را دور نخ بپیچید.

20100713235959(5)

و از هر دو دانه بیرون بکشید.

 

اضافه کردن نخ یا رنگ جدید در قلاب بافی

crochet

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.

 

همونطور که می بینید نخ جدید رو با رنگ سبز نشون دادم.

تصویر یک: نخ جدید را در کنار بافت قرار می دهیم.

تصویر دو: بافتن را به همان روش همیشگی انجام می دهیم. یعنی قلاب را زیر بافت یا زنجیره اول می بریم. اما در اینجا همانطور که در عکس می بینید نخ جدید هم در کنار بافت قرار می گیرد و نخ از زیر آن هم رد می شود. نخ را دور قلاب می کشیم

تصویر سه:قلاب را مجدد از داخل بافت پایه بیرون می کشیم. آنچه در تصویر می بینید به وجود می آید.

تصویر پنج (متاسفانه شماره ها جابه جا شده برای همین به جای عکس ۴, عکس ۵  رو نگاه کنید): مجدد نخ را دور قلاب می پیچیم

تصویر چهار: قلاب را از داخل هر دو حلقه بیرون می کشیم.

این کار را دو سه بار انجام می دهیم. سپس بافت را با نخ رنگ سبز ادامه می دهیم و نخ سفید را مانند نخ سبز روی پایه قرار می دهیم و چند بار می بافیم تا وقتی آن را قیچی می کنیم بافت شکافته نشود.

تصویر ۶: این تصویر پشت کار شماست. که همانطور که می بینید نخ سبز بین بافت های شما قرار می گیرد و دیده نمیشود.

سوالی بود در خدمتم

حلقه طلایی در قلاب بافی

6 pic

نخ را مانند شکل زیر دور انگشتتان بپیچید تصویر شماره ۱

قلاب را داخل حلقه دور دستتان بکنید دور نخی که از انگشت اشاره تان کشیده شده بپیچید و تصویر شماره ۲

نخ را از داخل حلقه بیرون بیاورید تصویر ردیف دوم سمت چپ

قلاب را دور نخ بپیچید و از داخل زنجیره ای که زده اید بیرون بکشید.تصویر ردیف دوم سمت راست

مجدداْ نخ را داخل حلقه کرده دور نخ بپیچید تصویر شماره 3

آنرا از داخل حلقه بیرون بیاورید قلاب را دور نخ بپیچید و از هر دو زنجیره بیرون بیاورید. این کار را ۶ بار انجام دهید یعنی ۶ زنجیره دور حلقه بزنیدتصویر شماره 4

حلقه را از انگشتتان خارج کنید

طرفی را که قلاب داخل آن است محکم بگیرید و نخی را که از طرف دیگر به جایی متصل نیست بکشید تا زنجیره ها به صورت یک حلقه در بیاید.تصویر شماره 5

تصویر شماره 6 یک حلقه طلایی است.

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.

اتصال انتها وابتدای قلاب بافی با شلال- بخیه

وقتی که در بافت گرد دانه اخر رو با شلال یا همون بخیه میخواهیم به زنجیره های اول رجی که شروع کرده بودیم متصل کنیم به روش زیر می بافیم.

DSC08023همونطور که توی عکس می بینید به دانه اخر از رج رسیدیم و میخوایم اون رو به دانه اول رج متصل کنیم تا رج بعد رو شروع کنیم.

DSC08025

قلاب رو زیر زنجیره های سمت چپ می بریم

DSC08026

نخ را بیرون می کشیم. و آن را از دانه ای که داخل قلاب بود هم بیرون میکشیم. یعنی همانطور که در عکس می بینید دانه ی سمت چپ را از داخل دانه ی سمت راست رد میکنیم.

که مانند این عکس می شود.

برای شروع رج بعد مجدد سه زنجیره می زنیم و در بقیه دانه ها یک پایه بلند می زنیم.

DSC08024

کم کردن دانه در قلاب بافی -پایه بلند

 

DSC08028

برای کم کردن یک دانه را نمی بافیم که مانند تصویر یک جای خالی ایجاد می شود.

هرچه تعداد دانه های نبافته بیشتر باشد کار بیشتر جمع می شود.


 نوع دیگر کم کردن دانه ها که دیگر سوراخ هم در بافت ایجاد نمی شود

البته این نوع کم کردن در بافت های پایه بلند به کار برده میشه.

نخ رو دور قلاب می پیچیم

DSC08047

قلاب رو توی دونه بعد می بریم.

DSC08048

نخ رو دور قلاب می پیچیم و بیرون می کشیم.

DSC08049

نخ را دور قلاب می پیچیم و آن را از دو دانه اول بیرون می کشیم.

DSC08050

نخ را دور قلاب می پیچیم و در دانه بعد می بریم. مجدد نخ را دور قلاب می پیچیم و از دانه بیرون می کشیم.( همونطور که توی عکس می بینید از چهار دانه داخل قلاب، دو دانه اول مال پایه اولی بود که بافتیم. دانه سوم نخی است که دور قلاب پیچیدیم و دانه چهارم نخی است که بعد از اینکه قلاب را داخل پایه بعد بردیم و نخ را از ان بیرون کشیدیم.)

DSC08051

نخ را دور قلاب می پیچیم و از دو دانه اول خارج میکنیم

DSC08052

نخ را دور قلاب می پیچیم و از هر سه دانه خارج می کنیم که تصویر پایین دو دانه ی کنار هم را می بینید که باهم یک دانه شده اند.

 DSC08053

 

زنجیره زدن در قلاب بافی

20100713235333(1)

نخ  و قلاب را مانند تصویر بالا نگه می داریم.

20100713235333(2)

نخ جلویی را که یک سر آن آزاد است پشت نخ عقبی می اندازیم و با دست آن را نگه می داریم.

20100713235333(5)

 

با قلاب نخ را گرفته و از داخل حلقه ای که در مرحله قبل ایجاد شد بیرون می کشیم.

20100713235333(4)

یک حلقه مانند تصویر بالا ایجاد می شود.

20100713235333(3)

 

قلاب را دور نخ پیچیده

20100713235333(6)

و مجدد آن را از داخل حلقه بیرون می کشیم. هر بار که این کار را انجام می دهیم یک زنجیره زده ایم. 

 20100713235333(7)

پایه بلند در قلاب بافی

      سه زنجیره می زنیم نخ را دور قلاب می پیچیم

20100714000554(1)

 قلاب را داخل سومین دانه کرده (دانه ای که میل در آن است شمرده نمی شود)

 20100714000554(2)

نخ را مجدد دور قلاب می پیچیم و از دانه ای که قلاب در آن است بیرون می آوریم

 20100714000554(3)

نخ را دور قلاب پیچیده 

 20100714000554(4)

از دو دانه اول خارج می کنیم

 20100714000554(6)

  نخ را دور قلاب پیچیده

 20100714000554(5)

 از دو دانه باقی مانده خارج می کنیم

20100714000554(7)

روفرشی زنانه صورتی

 DSC00736

بیست و هفت زنجیره بزنید .

رج اول: از زنجیره سوم شروع کنید. ۱۰ بافت پایه بلند۱۴ بافت پایه بلند دوتایی

در دانه آخر ۹ بافت پایه بلند دوتایی می زنیم.

 بافت را ادامه میدهیم.به این صورت که طرف دیگر زنجیره ها را می بافیم. با همان صورت بالا برمی گردیم. یعنی ۱۴ پایه بلند دوتایی و ۱۰بافت پایه بلند.

در دانه آخر ۷ بافت پایه بلنددوتایی می زنیم.

DSC00720

رج دوم:  هم دانه ها را پایه بلند می بافیم. به دانه های ۹ تایی که رسیدیم به این صورت می بافیم:

 یک پایه بلند دوتایی – دوپایه بلند دوتایی در دانه دوم- ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه سوم-۲ پایه بلند دوتایی  در دانه چهارم- ۳ پایه بلند دوتایی  در دانه پنجم – ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه ششم  – ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه هفتم – ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه هشتم-  یک پایه بلند دوتایی در دانه نهم.

 بافت را تا آخر پایه بلند می بافیم به دانه های ۷ تایی که رسیدیم به این صورت می بافیم:

یک پایه بلند دوتایی  – ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه دوم- ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه سوم-۳ پایه بلند دوتایی  در دانه چهارم- ۲ پایه بلند دوتایی در دانه پنجم – ۲ پایه بلند دوتایی  در دانه ششم  – ۱ پایه بلند دوتایی  در دانه هفتم

رج سوم: پایه بلند می بافیم. ۲۴ تا که بافتیم به این صورت می بافیم یک پایه بلند دوتایی  – ۲ پایه بلند دوتایی  در یک بافت. ۱ پایه بلند دوتایی -۲ پایه بلند دوتایی در یک بافت – یک پایه بلنددوتایی  – ۲ پایه بلند دوتایی در یک بافت. ۱ پایه بلند دوتایی -۲ پایه بلند دوتایی در یک بافت -یک پایه بلند دوتایی  – ۲ پایه بلند دوتایی  در یک بافت.

در دانه هشتم ۳ پایه بلند دوتایی  می بافیم 

۷ دانه بعدی را مانند قبل می بافیم. ۲ پایه بلند دوتایی  در یک بافت- یک پایه بلند دوتایی 

 ۲۴ دانه می بافیم تا به مجموعه ۷ تایی که اکنون ۱۳ دانه است برسیم.به این صورت می بافیم

یک پایه بلند دوتایی  – ۲ پایه بلند دوتایی  در یک بافت. ۱ پایه بلند دوتایی  -۲ پایه بلند دوتایی  در یک بافت – یک پایه بلند دوتایی – ۲ پایه بلند دوتایی  در یک بافت. بعد از این ۶ دانه در دانه هفتم ۳ پایه بلند دوتایی  در یک دانه می زنیم و بافت را ادامه می دهیم –  ۲پایه بلند دوتایی در یک بافت- یک پایه بلنددوتایی . برای هر ۶ دانه بعدی

رج چهارم: پایه بلند

رج پنجم: بافت شلال

 DSC00725

 بافت شلال در انتهای کار طرح زیبایی به کفشتان می دهد و لبه های آن را مشخص می کند.

DSC00724

رج ۶و ۷ و ۸: پایه کوتاه

 

  DSC00725 DSC00728

رج نهم: پایه بلند دوتایی

رج دهم : پایه بلند دوتایی می بافیم به قسمت جلوی پا که رسیدیم ۹ دانه کم می کنیم. به اینصورت که برای بافت ۱۸ دانه جلوی پا یکی می بافیم یکی نمی بافیم.

رج یازدهم: پایه بلند دوتایی. به قسمت جلوی پا که رسیدیم مجددا ۹ دانه کم می کنیم

رج دوازدهم: پایه بلند- ۹ دانه ای که رج قبل کم کردیم را یکی در میون می بافیم.

رج سیزدهم:پایه بلند-  دانه هایی که رج قبل کم کردیم را یکی در میون می بافیم.

رج چهاردهم: پایه بلند یکی درمیان.

DSC00730

از رج دوازدهم به بعد اگر دهانه کفش گشاد بود می توانید از قسمت های کناری و یا انتهایی کار در هر رج چند دانه کم کنید.

کلاه فرانسوی

DSC03538

کلیه بافت ها پایه بلند می باشد

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

در هر زنجیره ۲ تا پایه بلند می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

۲ تا می بافیم در بافت سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

۳ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۲۴ زنجیره داریم)

4 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم

5 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

6 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم

7 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

8 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

9 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

10 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

11 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم 

12 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم 

13 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم 

14 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

در این رج در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم

10 تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

9 تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

5 تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

در همه دانه ها یک پایه بلند می بافیم

دانه آخر را کور می کنیم.

کلاه روی گوش

l44_20130124113924_image

روش بافت این کلاه مثل کلاه های معمولی هست و بعدا قسمت روی گوش اضافه میشه.

دستور کلاهی که قبلا گذاشتم رو براتون میذارم و قسمت جدید رو اضافه میکنم

برای این کلاه یه کلاف کاموا کافیه. اگر یه رنگ می بافید.

کلاه

با میل گرد و رنگ آبی پررنگ ۹۰ دانه سربیندازید. انتهای کار را به ابتدای آن متصل کنید و با سنجاق ابتدای رج را مشخص کنید.

رج ۱تا ۱۸: * سه تا زیر، سه تا رو* ببافید. این کار را تا انتها تکرار کنید. اگر میخواهید کلاه بلند تر شود بیشتر از ۱۸ رج به این صورت ببافید. این ۱۸ رج ۷.۵ سانت است. یک دنباله ۱۵ سانتی برای نخ جا بگذارید، نخ را ببرید و نخ بعدی را متصل کنید.

رج ۱۹ تا ۲۹: * سه تا زیر، سه تا رو* ببافید. این کار را تا انتها تکرار کنید. در انتهای این رج کلاه شما ۱۲.۵ سانت است. یک دنباله ۱۵ سانتی برای نخ جا بگذارید، نخ را ببرید و نخ بعدی را متصل کنید.

رج ۳۰ تا ۳۹:* سه تا زیر، سه تا رو* ببافید. این کار را تا انتها تکرار کنید. در انتهای رج ۳۹ ارتفاع کلاه ۱۸ سانت است.

قسمت تاج کلاه

با میل گرد ببافید اما هرجا لازم شد ۵ میل استفاده کنید.

رج ۱: * دو دانه را باهم زیر ببافید. یکی زیر ببافید، سه تا رو ببافید.* تا انتها تکرار کنید. ۷۵ دانه می شود.

رج ۲:* دو تا دانه را باهم زیر ببافید، سه تا رو ببافید.* تا انتها تکرار کنید.

رج ۳: *دو تا دانه را باهم زیر ببافید، سه تا رو ببافید.* تا انتها تکرار کنید. ۶۰ دانه می شود.

رج ۴: * یک دانه زیر ببافید. سه تا رو ببافید* تا انتهای رج.

رج ۵: * یک دانه زیر ببافید، دو دانه را باهم رو ببافید، یک دانه رو ببافید. تا انتها تکرار کنید. می شود ۴۵ دانه.

رج ۶: * یکی زیر ببافید، دو تا رو ببافید* تا انتها تکرار کنید.

رج ۷: * یکی زیر ببافید، دو تا باهم رو ببافید* تا انتها. تعداد دانه ها می شود ۳۰ دانه.

رج ۸: دو تا باهم زیر ببافید. تا انتها. تعداد دانه ها ۱۵ تا میشود.

رج ۹: * دو تا باهم زیر ببافید. تا انتهای رج . می شود ۸ دانه. که آنها را زیر ببافید.

۲۰ سانت جا بگذارید از نخ و آن را ببرید. آن را داخل سوزن کنید. ته کلاه را جمع کنید و از طرف پشت بدوزید.

نخ های باقی مانده از رنگ های قبل را نیز بین رج ها مخفی کنید.

برای قسمت های روی گوش

از یک طرف قسمت لبه کلاه به اندازه ۱۵ سانت دانه بگیرید و داخل میل بکنید.

رج اول که طرف روی کار هست رو زیر ببافید.

رج بعد رو. کلا رج ها یک رج زیر یک رج رو هست.

رج سوم: دانه اول و اخر را کور کنید.

رج چهارم همه را ببافید.

رج سه و چهار را انقدر تکرار کنید که تعداد دانه های داخل میل دو سانت شود. کور کنید.

طرف دیگر کلاه هم به همین صورت ببافید. دقت کنید که کامل روبه روی هم قرار بگیرند.

بند کلاه:

به اندازه ۵۰ سانت مقدار زیادی نخ ببرید. انها را روی هم قرار بدهید. سر آن را گره بزنید و به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. آن ها را با دست مدلی که مو را می بافید ببافید. انتهای کار را گره بزنید. بند را به کلاه متصل کنید.

طرف دیگر هم همینطور

کلاه لبه دار بچه گانه

p6438_il_fullxfull_1888616

تمام پایه ها پایه کوتاه هستند.

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید

در هر کدام از دانه ها ۲ پایه بزنید.

رج سوم: در دانه ی اول سه پایه کوتاه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. این کار را تا انتهای رج ادامه بدهید.

رج چهارم: در دانه ی اول دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. این کار را تا انتهای رج ادامه بدهید.

رج پنجم و ششم: مانند رج سه و چهار بافته می شود.

رج هفتم:مانند رج چهارم بافته می شود.

رج هشتم: *در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم ۳ پایه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج نهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید در دانه ی هفتم ۳ پایه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید.  در دانه ی هفتم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید. در دانه ی نهم ۳ پایه بزنید. دانه ی دهم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج یازدهم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوازهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید. در دانه ی هفتم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید. در دانه ی نهم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دهم را جا بیندازید. در دانه ی یازدهم ۳ پایه بزنید. دانه ی دوازدهم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج سیزدهم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج چهاردهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید. در دانه ی هفتم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید. در دانه ی نهم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دهم را جا بیندازید. در دانه ی دهم ۲ پایه کوتاه بزنید. دانه ی یازدهم را جا بیندازید. در دانه ی سیزدهم ۳ پایه بزنید. دانه ی چهاردهم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

قطر دایره بافته شده تا اینجا ۱۴سانتی متر است.( نخی که من استفاده کردم ضحامتش متوسط هست و شماره قلاب هم 5.0 mm)  و دور تا دور کلاه 4۶ سانتی متر که مساوی است با دور سر کودک. اگر کودک شما بزرگتر است می توانید رج سیزده و چهارده را تکرار کنید جایی که به اندازه ی دلخواه برسید.

رج پانزدهم تا بیستم: در دانه ی اول دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه سوم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید.

لبه کلاه:

 رج بیست و یکم: به اندازه ۱۵ سانت پایه کوتاه بزنید. بافت را ادامه ندهید. بلکه از همان دانه ی آخر برگردید.

رج بیست و دوم: همه را پایه کوتاه بزنید.

رج بیست و چهار تا رج بیست و هشت: مانند رج بیست و یک و بیست و دو بافته می شود.

رج بیست و نهم:شلال بزنید. اما به انتهای کار که رسیدید برنگردید بلکه بافت را ادامه دهید که عرض لبه ی کلاه و بعد از دور کلاه و بعد از عرض دیگر لبه ی کلاه هم شلال می زنید. یعنی یک دور کامل شلال بزنید. و کور کنید.

 

کفش یا پاپوش توت فرنگی

    DSC08084

   ۲۵ دانه سر میندازیم و ۳۰ رج یک رج زیر یک رج رو می بافیم. 

 بعد از سی رج

۱۰ دانه کور می کنیم و رنگ نخ را عوض می کنیم (قرمز) ۴ رج می بافیم

 برای اینکه  حالت بافت هم عوض شود وقتی  می خواهیم رج جدید را ببافیم رج را اگر زیر است رو می بافیم و اگر رو است زیر می بافیم یعنی برعکس و مجدد به همان حالت  معمولی یک رج زیر یک رج رو می بافیم. ۴ رج

این کار را تکرار می کنیم تا تعداد آنها به ۹ تا برسد که ۴ تای آن پف دار و ۴ تای آن صاف است.

 DSC08079

وقتی که بافت پاپوش تمام شد بافت شما مانند تصویر بالاست.

 DSC08080

مانند تصویر دو طرف کار را روی هم قرار میدهیم و درز ایجاد شده را می دوزیم.

زیر کفش را هم می دوزیم. قسمت جلوی کفش را هم میدوزیم و آن را می کشیم تا جمع شود.

لبه بالای کفش را تا می کنیم و پایین آن را می دوزیم.

 DSC08081

با نخ ۸۰ تا زنجیره می زنیم و از داخل لبه رد می کنیم.

نمونه ی دیگری از این کفش

DSC00553