ژاکت پسرانه قلاب بافی

imagesCAVCCXZ3
ضخامت نخ : متوسط
بافت به کار رفته: پایه بلند و پاپ کورنی
سایز لباس: دور لباس 52 و ارتفاع لباس 30
دور کمر کودک را اندازه بگیرید. در اینجا در نظر می گیریم 40 سانتی متر
به اندازه 48 سانتی متر زنجیره بزنید .
رج اول: سه زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.
رج دوم : سه زنجیره بزنید در دانه بعد یک پاپ کورنی بزنید. یک دانه جا بیندازید یک زنجیره بزنید. در دانه بعد یک پاپ کورنی بزنید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید.
 .رج سوم و چهارم مانند رج دوم بافته می شود.
رج پنجم تا زیر بغل: سه زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
از ابتدای بافت تا زیر بغل 16 سانتی متر است.
اگر ژاکت را مانند ژاکت های معمولی می بافید که دکمه ها در وسط لباس قرار می گیرند. تعداد دانه ها را تقسیم بر 4 کنید. دو قسمت آن برای پشت , یک قسمت سمت راست جلو و یک قسمت سمت چپ جلو می شود. یعنی 48 تقسیم بر 4 می شود 12. پس 24 دانه پشت و 12 دانه برای دو قسمت جلو
. اما در اینجا می خواهیم دکمه های لباس به سمت چپ کشیده شوند. پس 24 دانه پشت که فرقی نمی کنید اما برای جلو مثلا یک طرف را 18 و یک طرف را 6 در نظر می گیریم حالا برای بافت هر قسمت را جدا گانه می بافیم.
   از قسمت زیر بغل تا سر شانه 14 سانتی متر است. که 10 سانتی متر که بافتیم یقه را شروع میکنیم. پس 18 دانه اول را می بافیم. بعد از دانه 18 دیگر بافت را ادامه نمی دهیم بلکه آن را برمیگیردیم انگار که کلا 18 دانه داشته باشیم. 10 سانت به این صورت می بافیم.
یقه: در قسمت لبه لباس که یقه قرار می گیرد در رج بعد دو دانه اول را کور می کنیم. رج را تا انتها می رویم. وقتی برگشتیم مجدد دو دانه کور می کنیم. این کار را انقدر تکرار می کنیم تا ارتفاع لباس 30 سانتی متر شود. کور می کنیم
DSC09002
اول سمت راست را می بافیم تا به یقه برسیم بعد قسمت پشت را می بافیم و در انتها قسمت چپ را. یقه در چپ هم مانند راست بافته می شود. قسمت پشت چون نیازی به یقه ندارد همان 14 سانتی متر بافته می شود
به تصویر زیر نگاه کنید. قسمت راست و پشت بافته شده اند و فقط قسمت چپ مانده است. (البته تصویر زیر مربوط به ژاکتی است که دکمه های آن در وسط قرار می گیرد)
DSC08992
DSC08999وقتی کامل ببافید به این صورت است.
لباس را به حالت طبیعی در آورید و سرشانه ها را بدوزید. اکنون نوبت جا دکمه,  یقه و آستین هاست.
از پایین سمت راست لباس شروع کنید و در قسمت لبه داخلی لباس از پایین تا جایی که یقه شروع شده یک رج پایه بلند بزنید. یک رج دیگر این کار را تکرار کنید و کور کنید. برای قسمت سمت چپ رج اول یک رج پایه کوتاه بزنید. رج دوم در دو دانه اول هر کدام یک پایه بلند بزنید. یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. این سوراخ ایجاد شده جا دکمه شماست.  به فاصله های مساوی این کار را برای دودکمه بعد نیز انجام دهید.
لبه یقه ها. از قسمت سمت راست لباس در حالی که روی لباس به طرف شماست شروع کنید و دورتا دور یقه یک رج پایه بلند بزنید. اول قسم راست لباس بعد قسمت پشت و بعد قسمت چپ یکسره پایه زده می شود. به انتها که رسیدید برگردید. 3-4 سانت این کار را انجام دهید کور کنید.
در تصویر زیر جا دکه در خود لباس بافته شده است یعنی همزمان که شما لباس را می بافید به همان روش ایجاد جا دکمه یعنی یک زنجیره و جا انداختن یک دانه می توانید جا دکمه را در خود لباس در آورید.DSC09001 برای حلقه آستین ها از قسمت وسط زیر بغل نخ را با کوک یا بخیه به لباس متصل کنید, سه زنجیره بزنید و دور تا دور را پایه بلند بزنید. هر پایه بلند معادل دو پایه است. انتهای کار را به ابتدای آن متصل کنید. رج بعد را ببافید. دانه اول را در هر رج که می بافید کور کنید تا به مرور آستین تنگ تر شود. سه رج آخر را همانند پایین لباس پاپ کورنی ببافید.  طول آستین را 32 در نظر بگیرید.
آستین دیگر نیز به همین روش بافته می شود.
دکمه ها را نیز بدوزید.
ژاکت شما آماده است.

بافت پاپ کورنی

DSC09126

یکی از مدل بافت هایی که در قلاب بافی بافته می شود بافت پاپ کورنی است.

که نمونه آن را در قسمت پایین و سر آستین های بافت زیر می بینید

 imagesCAVCCXZ3نحوه بافت

این مدل بافت با پایه بلند بافته می شود (آموزش پایه بلند در قسمت آموزش قلاب بافی)

****

نخ را دور قلاب بپیچید و داخل دانه بعد ببرید

نخ را دور قلاب پیچیده و از دانه بیرون بکشید

نخ را دور قلاب پیچیده و از دو دانه اول بیرون بکشید(وقتی پایه بلند می بافیم بعد از این مرحله یکبار دیگر نخ را دور قلاب می پیچیم و از دو دانه باقی مانده بیرون می آوریم اما در اینجا این کار را نمی کنیم)

****

قسمت بین ستاره را چهار بار دیگر تکرار کنید. بافت شما شبیه تصویر زیر میشود پاپ کورنی من 5 تایی هست

DSC09128

اما این عکس چهار تایی هست..

cro_cluster

همانطور که فلش نشان داده است نخ را دور قلاب بپیچید و از تمام دانه ها بیرون بکشید. یک دانه جا بیندازید و در دانه بعد مجدد تمام قسمت بالا را تکرار کنید

DSC09129نخ رو که بیرون میکشید این شکلی میشه

DSC09131.

 DSC09127

ژاکت زنانه

dress

طول لباس 26 اینچ

میل شماره 4.5 میلی متر

میل شماره 5 میلی متر

اندازه گیری: در قسمت کشباف با میل 5 میلی متری 18 دانه در 24 رج می شود 10 سانتی متر

بافت ها

بافت کشباف معکوس ( سی چهارده اف و سی چهارده بی:

 سی چهارده اف :هفت دانه را نبافته داخل میل های سیمی بیندازید.و آن را در جلوی کار رها کنید. 7 دانه را از زیر ببافید و 7 دانه بعدی را از میل سیمی زیر ببافید.

سی چهارده بی: هفت دانه را نبافته داخل میل های سیمی بیندازید.و آن را در پشت کار رها کنید. 7 دانه را از زیر ببافید و 7 دانه بعدی را از میل سیمی زیر ببافید

k2/p2 ribbing=همیشه مضربی از 4 دانه به علاوه 2 میباشد کشباف دوتا زیر دوتا رو

به این صورت بافته میشود: رج یک: طرف روی کار: دوتا زیر, دوتا رو, دوتا زیر

رج دو: دوتا رو , دوتا زیر, دوتا رو

گیس باف -باید برای بیشتر از 21 دانه استفاده شود.

به این صورت بافته میشود: رج یک:21 دانه را از زیر ببافید

رج دو و تمام ردیف های پشت: 21 دانه را از رو ببافید

رج سه: هفت تا زیر, یه سی 14 اف

رج 5, 7, 9, 11,13 همه 21 دانه از زیر

رج پانزده: سی 14 بی, 7 دانه از زیر ببافید

رج 17, 19, 21, 23 همه 21 دانه از زیر ببافی

رج بیست و چهار: 21 دانه از رو ببافید

برای بافت گیس بافت این 24 رج برا تکرار کنید.
 

پشت لباس

با میل کوچک 94 دانه سر بیندازید. سه و نیم اینچ کشباف دوتا زیر دوتا رو ببافید. رج آخر را با طرف پشت کار تمام کنید به طور مساوی 6 دانه در طول این رج اضافه کنید که مجموع دانه های شما بشود 100 عدد.

میل بزرگتر را بردارید

رج اول: طرف روی کار, 22 دانه را از رو ببافید, رج اول گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید, 14 دانه بعد را از رو ببافید, رج اول گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید, 22 دانه بعدی را از رو ببافید

رج دوم: 22 دانه از زیر ببافید, رج دوم از گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید, 14 دانه از زیر ببافید. رج دوم گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید

طبق طرح 10 رج دیگر نیز ببافید

شکل دهی اطراف:

در انتهای این رج و 16 رج بعد یک دانه کم کنید. – 96 دانه می شود.

شکل دهی حلقه آستین:

طرح را ادامه بدهید. در ابتدای دو رج بعد 6 دانه کم کنید. یک دانه در انتهای هر رج طرف روی لباس کم کنید- 5 بار این کار را انجام دهید. 77 دانه می شود

شکل دهی سرشانه:

در ابتدای دو رج بعد 10 دانه کم کنید. در ابتدای دو رج بعد هم 10 دانه کم کنید.از  34 دانه باقی مانده یک نخ یا سنجاق قفلی رد کنید که شکافته نشود. آن را به همان حال بگذارید بماند.

طرف جلوی لباس: سمت چپ

با میل کوچک تر 46 دانه سر بیندازید . سه و نیم اینچ کشباف دو تا زیر دوتا  رو ببافید. در انتهای آخرین رج که باید پشت کار باشد 2 دانه اضافه کنید. اکنون 48 دانه دارید

میل بزرگتر را بردارید

رج اول:طرف روی کار است. 22 دانه از رو ببافید. رج اول بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید.5 دانه بعد را زیر ببافید

رج دوم: 5 دانه از زیر ببافید. رج دوم بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید. 22 دانه بعد را از زیر ببافید

طبق طرح 10 رج دیگر ببافید

شکل دهی بغل ها

یک دانه در ابتدای رج بعد و 16 رج بعد کم کنید. 46 دانه دارید

حتی قسمت های طرح را هم بشمارید تا جایی که کار به 10 اینچ برسد.رج آخر پشت کار شما باشد

حلقه آستین

طرح را ادامه دهید و در ابتدای دو رج بعد 6 دانه کم کنید

در لبه حلقه استین رج های پشت کار یک دانه کم کنید. 5 بار این کار را تکرار کنید. 35 دانه می شود

این کار را ادامه بدهید تا پنج و نیم اینچ بشود. اخرین رج شما طرف روی کار باشد

گردن: رج بعد که طرف پشت کار است 7 دانه ابتدای کار کور کنید. طرح را هم همچنان ببافید

یک دانه در قسمت لبه یقه در 4 رج بعد کم کنید. این کار را سپس برای رج های روی کار 4 بار دیگر تکرار کنید 22 دانه می شود. این کار را ادامه دهید تا اندازه پشت لباس شود. رج آخر رج پشت کار باشد.

سرشانه: 10 دانه در ابتدای رج بعد کور کنید. یک رج ببافید. ده دانه بعد را کور کنید.

جلوی لباس سمت راست:

با میل کوچک تر 46 دانه سر بیندازید . سه و نیم اینچ کشباف دو تا زیر دوتا  رو ببافید. در انتهای آخرین رج که باید پشت کار باشد 2 دانه اضافه کنید. اکنون 48 دانه دارید

میل بزرگتر را بردارید

رج اول:طرف روی کار است. 22 دانه از رو ببافید. رج اول بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید.5 دانه بعد را زیر ببافید

رج دوم: 5 دانه از زیر ببافید. رج دوم بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید. 22 دانه بعد را از زیر ببافید

طبق طرح 10 رج دیگر ببافید

بقیه بافت به زودی…